กรมอนามัย ย้ำ! สูบกัญชาในที่สาธารณะก่อเหตุรำคาญ​ “ผิดกฎหมาย” แจ้งท้องถิ่นคุมเข้ม

กรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข ย้ำว่า การสูบกัญชาก่อให้เกิดกลิ่นและควันในที่สาธารณะ ก่อเหตุรำคาญ มีความผิดทางกฎหมาย แจ้งท้องถิ่นเตรียมการคุมเข้มงดจัดงานเพื่อสันทนาการทุกประเภท พร้อมแนะประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในวันที่ 20 เมษายน เป็นวันกัญชาโลก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงเน้นย้ำประชาชน และผู้ประกอบการต้องระวังการจัดกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย เนื่องจากอาจมีการจัดงานสูบบ้องเลียนแบบต่างประเทศ ซึ่งกัญชาควรใช้ในทางการแพทย์ และภายใต้การควบคุมเท่านั้น

นอกจากนี้ การสูบกัญชาก่อให้เกิดกลิ่นและควัน ถือเป็นเหตุรำคาญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565

กระทรวงสาธารณสุขยังได้ออกคำแนะนำเรื่องแนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่นหรือควัน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจในการควบคุมและกำกับดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา จนเป็นเหตุรำคาญ​ เจ้าพนักงานมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบการกระทำนั้น หากพบเป็นที่ประจักษ์หรือมีพยานหลักฐานว่ามีการกระทำดังกล่าวจริง ให้ดำเนินการไต่สวนผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ก่อเหตุ ผู้ร้องเรียน ผู้อยู่ใกล้เคียง ถึงพฤติการณ์ของผู้ก่อเหตุได้กระทำการดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือไม่ และให้บันทึกถ้อยคำผู้เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นเจ้าพนักงานมีอำนาจออกคำแนะนำให้ผู้ก่อเหตุรำคาญระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญนั้นภายในระยะเวลาอันสมควร

หากผู้ก่อเหตุรำคาญไม่ดำเนินการตามคำแนะนำ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งเป็นหนังสือ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 กรณีเหตุเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ หรือมาตรา 28 กรณีเหตุเกิดในสถานที่เอกชน แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี เพื่อให้ผู้ก่อเหตุดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร หรือกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตได้ ในกรณีผู้ก่อเหตุรำคาญไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยอัตราโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน  25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ