กสทช. ตั้ง “หญิงแย้” นั่งอนุกรรมการฯ แพลตฟอร์มดิจิทัล เปิดประวัติการศึกษาไม่ธรรมดา

กสทช. ตั้ง “หญิงแย้” นั่งอนุกรรมการสื่อสารแพลตฟอร์มดิจิทัล เผยประวัติ จบ ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 และ ป.โท บริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ

กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (เพิ่มเติม) โดยมีชื่อของ “หญิงแย้” หรือ นางสาว นนทพร ธีระวัฒนสุข เน็ตไอดอลชื่อดัง เป็นอนุกรรมการชุดนี้ด้วย 

โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีคำสั่ง ที่ 24/2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ที่ 48/2565 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งและเพิ่มเติมอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 35/2565 เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาว นนทพร ธีระวัฒนสุข เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (เพิ่มเติม)

สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลงนามโดย ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สำหรับประวัติของ หญิงแย้-นนทพร ธีระวัฒนสุข เน็ตไอดอลชื่อดัง เจ้าของฉายาพริตตี้เงินล้าน ปัจจุบันอายุ 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.63 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ Stamford International University เกรดเฉลี่ย 3.73