นิด้าโพล ปชช.พอใจผลเลือกตั้ง 66 ย้ำหากเบือกตั้งใหม่ก็เลือกเหมือนเดิม

นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเรื่อง “ประชาชนพอใจ กับผลการเลือกตั้งหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566

 เมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 59.08 ระบุว่า พอใจมากรองลงมา ร้อยละ 26.87 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 8.86 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ และร้อยละ 5.19 ระบุว่า ไม่พอใจเลย

ด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง ส.ส. ในภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 59.39 ระบุว่า พอใจมากรองลงมา ร้อยละ 30.07 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 6.95 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ และร้อยละ 3.59 ระบุว่า ไม่พอใจเลย

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนจะทำ หากวันนี้จะต้องไปลงคะแนนใหม่อีกครั้ง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 86.49 ระบุว่า เลือกเหมือนเดิมทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ รองลงมา ร้อยละ 6.03 ระบุว่า เลือกใหม่หมดทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อร้อยละ 3.13 ระบุว่า เลือกเหมือนเดิม เฉพาะ ส.ส. แบบแบ่งเขต ร้อยละ 2.37 ระบุว่า จะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และร้อยละ 1.98 ระบุว่าเลือกเหมือนเดิม เฉพาะ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ