ภูมิใจไทย เปิดนโยบายคนพิการ! เพิ่มอัตราการจ้างในภาครัฐ 10,000 อัตรา ปรับเพิ่มเงินกู้ 60,000 บาท

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ คณะทำงานยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผู้สมัครส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม ผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ร่วมเปิดเวทีเสวนา “นโยบายการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิทธิของคนพิการ”

โดยมี ผู้แทนสมาคมคนพิการทุกประเภทความพิการ และผู้แทนคนพิการในองค์กร สมาคม ชมรม สถาบันการศึกษาและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมเสวนาจำนวน 11 แห่ง เช่น สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย,

สมาคมเพื่อผู้ บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย), มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ และโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ เข้าร่วม

นายสรอรรถ กล่าวว่า การเสวนาครั้งนี้ จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายพรรค โดยองค์กรของผู้พิการ สามารถนำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ เพราะพรรคภูมิใจไทย เปิดกว้างรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์

โดยทราบว่าพรรคจะเสนอแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทันทีที่มีการเปิดสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งพรรคภูมิใจไทย เห็นว่าเป็นประโยชน์ของผู้พิการ

ขณะที่นางสาวอนุสรี กล่าวว่า วันนี้พรรคภูมิใจไทย ได้จัดการเรื่องนโยบายส่งเสริมและพัฒนาชีวิตผู้พิการ พรรคภูมิใจไทย เห็นว่า การส่งเสริมคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญ เพราะในประเทศไทยยังมี กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการเป็นจำนวนมาที่ภาครัฐต้องให้ความสำคัญ พรรคภูมิใจไทยจึงได้จัดเสวนา หัวข้อ

“นโยบายการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิทธิของคนพิการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อเสนอ แนวคิด และสภาพปัญหาต่าง ๆ จากตัวแทนคนพิการจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นนโยบายการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และให้เกิด

“สิทธิของคนพิการ” เป็นรูปธรรมที่ปฏิบัติได้จริง รวมทั้งผลักดันให้เป็นนโยบาย สาธารณะสำหรับผู้พิการโดยคำนึง และครอบคลุมใน ด้านการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี การเข้าถึงสิทธิและ สวัสดิการต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน

“การเสวนาครั้งนี้ มีผลออกมาเป็นรูปธรรม เช่น เรื่องที่พรรคภูมิใจไทย จะดำเนินการเพิ่มอัตราการจ้างงานคนพิการในภาครัฐ 10,000 อัตรา และเสนอให้คนพิการสามารถกู้เงิน จากกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม เป็น เงินกู้รายบุคคล 60,000 บาท และรายกลุ่ม 2,000,000 บาท” นางสาวอนุสรี กล่าว

นางสาวอนุสรี กล่าวอีกว่า การเสวนาเปิดโอกาสให้ตัวแทนคนพิการของแต่ละองค์กรได้แสดงความคิดเห็น และเสนอนโยบายเพื่อคน พิการต่อภาคการเมือง รวมทั้งร่วมกันเสวนาด้านคุณภาพชีวิตของคนพิการ 6 ด้าน

ได้แก่ ด้านการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ด้านการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่งสาธารณะ และข้อมูลข่าวสาร ด้านการเข้าถึงธุรกรรมทางการเงิน ด้านการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ ด้านการจ้างงานสำหรับคนพิการ และด้านการละเมิดต่อคนพิการ

รวมทั้ง รายงานผลจากแบบสอบถามประกอบการเสวนาในด้านระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของคนพิการ ในประเทศไทยที่จะเป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดนโยบาย และนำเสนอเพื่อคนพิการต่อไป