สภาฯ เลื่อนลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4 พรรค มี “เอนก” ด้วย

สภาผู้แทนราษฎร ประกาศเลื่อนลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4 พรรคการเมือง ที่มี ส.ส.ลาออก มี “เอนก” ด้วย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สภาผู้แทนราษฎรเรื่องให้มีผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

เนื่องจากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.65 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ตามมาตรา 101(3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105(2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเลื่อนขึ้นมาเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

พรรคประชาภิวัฒน์ นายรองรักษ์ บุญศิริ เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อแทน นางนันทนา สงฆ์ประชา

พรรคเพื่อชาติ นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทนนายอารี ไกรนรา

พรรคประชาธิปัตย์ น.ต.สุธรรม ระหงษ์ เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทนศ.กนก วงษ์ตระหง่าน

พรรครวมพลัง นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อแทน น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ