สภาฯ เห็นชอบคิดดอกเบี้ย กยศ. ไม่เกิน 1% ต่อปี ตามข้อเสนอ ส.ว.

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเมื่อวันพุธ (28 ธ.ค.) ด้วยคะแนน 226 ต่อ 11 คะแนน เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายฉบับหนึ่ง ที่ให้คิดดอกเบี้ยผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาไม่เกิน 1% ต่อปี และคิดค่าปรับหากผิดนัดชำระไม่เกิน 0.5% ต่อปี ตามข้อเสนอของวุฒิสภา

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายใหม่ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบนี้ ยังกำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในทุกกรณีเช่นเดิม

มติดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการอภิปรายยาวนานกว่า 3 ชั่วโมง ซึ่งผู้ที่ไม่เห็นด้วยมองว่าการคิดดอกเบี้ยนี้จะซ้ำเติมผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา และสร้างภาระหนี้ให้เยาวชนในอนาคต

ขณะเดียวกัน ฝ่ายสนับสนุนมองว่า การขัดขวางไม่ให้ร่างกฎหมายนี้ผ่านจะทำให้ผู้กู้ยืมอาจถูกฟ้องร้องและเรียกเก็บดอกเบี้ยตามกฎหมายเดิม ที่ดอกเบี้ยสูงถึงง 7% ต่อไป และค่าปรับสูงถึง 18% ต่อปีก็ได้