สภาเกษตรกรจังหวัด ปาดหน้า ส.ส. ประกาศเลือกตั้งทั่วประเทศ 19 มี.ค.

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. นี้ เวลา 08.00-17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน

การเลือกตั้งดังกล่าว สภาเกษตรกรแห่งชาติระบุว่าเป็นการคัดเลือกตัวแทนของเกษตรกรทั่วประเทศตามวาระ ที่มีเป้าหมายให้ตัวแทนเหล่านี้มาแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่ 1 ม.ค. นี้ และอายุ 18 ปีขึ้นไปในวันเลือกตั้ง โดยในวันที่ไปใช้สิทธิ์นั้นพกเพียงบัตรประชาชน 1 ใบ หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ขณะเดียวกัน ผู้ที่ต้องการสมัครลงเลือกตั้งนั้น จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นบุคคลล้มละลาย ข้าราชการ นักบวช เป็นต้น สามารถอ่านรายละเอียดที่นี่ คลิก