เพื่อไทย แถลงหลังศาลให้ประยุทธ์อยู่ต่อ ลั่นเคารพแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง!

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.นครราชสีมา แถลงเมื่อวันศุกร์ (30 ก.ย.) ว่าเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย อธิบายถึงสาเหตุที่ไม่เห็นด้วย เพราะมองว่าระบบกฎหมายไทยเป็นระบบลายลักษณ์อักษร จึงต้องยึดตามที่กฎหมายระบุไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2560 ระบุให้คณะรัฐมนตรี รวมถึง นายกรัฐมนตรี ที่ดำรงตำแหน่งมาก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2560 เป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้นควรนับการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ก่อนหน้านั้น

นายประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า ยังมีพระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่งตั้งให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. 2557 ด้วย

“การตัดดอนเอาวันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้เป็นวันเริ่มดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่อาจหาตรรกะใดมาอธิบายได้” นายประเสริฐ กล่าว

“คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน่าจะมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายในการตีความที่นักวิชาการและสังคมต้องร่วมกันคิด ถึงหลักคิดและเหตุผลในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ว่ามีเหตุผลที่สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่”

นอกจากนี้ นายประเสริฐยังกล่าวต่อไปว่า เป็นหน้าที่ของสังคมและทุกภาคส่วน ที่จะมาร่วมหารือว่าจะสร้างกลไกใดเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตได้อย่างไรบ้าง