เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนเข้าคูหา 14 พฤษภาคมนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในปี 2566 นี้ ได้เปิดให้ประชาชนสามารถเข้า ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน www.bora.dopa.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถตรวจสอบสิทธิได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ช่องทางตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง มี 4 ช่องทางดังนี้

 1. ทางประกาศตามหน่วยปกครองต่างๆ คือที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน
 2. ทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย
 3. แอปพลิเคชัน Smart Vote
 4. หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

วิธีตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ทางเว็บไซต์

 1. ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ
 2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก คลิก “ตรวจสอบ
 3. ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปรากฏบนหน้าจอ โดยมีข้อมูลดังนี้
  • วันที่ ที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • ชื่อ-นามสกุล
  • แสดงข้อมูลเขตเลือกตั้ง และ หน่วยเลือกตั้ง ที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • แสดงสถานที่เลือกตั้ง ที่ต้องไปใช้สิทธิ
  • ลำดับที่ของบัญชีรายชื่อ

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต เมื่อค้นหาข้อมูลแล้วจะปรากฏข้อมูลดังนี้

 • ชื่อ นามสกุล
 • จังหวัดที่มีสิทธิ
 • เขตที่มีสิทธิ
 • วันเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พฤษภาคม 2566
 • จังหวัดที่จะไปใช้สิทธิ
 • สถานที่จะไปใช้สิทธิ และ
 • ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ

ขณะผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร เมื่อค้นหาข้อมูลแล้วจะปรากฏข้อมูลดังนี้

 • สถานทูต/สถานกงสุลที่ลงทะเบียน
 • ประเทศที่ลงทะเบียน
 • วันที่ยื่นคำร้อง
 • เมืองที่ขอใช้สิทธิลงคะแนน ณ สถานทูต/สถานกงสุล
 • วิธีการลงคะแนน
 • ประเทศที่ขอใช้สิทธิ และ
 • วันที่เลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งไปตามประกาศของสถานทูต/สถานกงสุลที่ลงทะเบียน

หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. และสำหรับผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 

การแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์

 1. การแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปที่ https://www.bora.dopa.go.th/election-ss/
 2. กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน
 3. รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
 4. ชื่อ *ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ (เช่น นาย, นาง, นางสาว) และนามสกุล
 5. วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน
 6. คลิก “ตรวจสอบข้อมูล”

*คำแนะนำ การแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์
1. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งของการเลือกตั้งแต่ละประเภทการเลือกตั้ง
2. ต้องแจ้งเหตุในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
    2.1 ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน
    2.2 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง