เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. พัทลุง-สงขลา-สตูล

เลือกจังหวัด พัทลุง • สงขลา • สตูล

พัทลุง
เลือกอำเภอ (เรียงตามตัวอักษร) กงหรา • เขาชัยสน • ควนขนุน • ตะโหมด • บางแก้ว • ปากพะยูน • ป่าบอน • ป่าพะยอม • เมืองพัทลุง • ศรีนครินทร์ • ศรีบรรพต

 • กงหรา
  • กงหรา
  • คลองเฉลิม
  • คลองทรายขาว
  • ชะรัด
  • สมหวัง

สงขลา
เลือกอำเภอ (เรียงตามตัวอักษร) กระแสสินธุ์ • คลองหอยโข่ง • ควนเนียง • จะนะ • เทพา • นาทวี • นาหม่อม • บางกล่ำ • เมืองสงขลา • ระโนด • รัตภูมิ • สทิงพระ • สะเดา • สะบ้าย้อย • สิงหนคร • หาดใหญ่

 • จะนะ
  • ขุนตัดหวาย
  • คลองเปียะ
  • คู
  • แค
  • จะโหนง
  • ตลิ่งชัน
  • ท่าหมอไทร
  • นาทับ
  • นาหว้า
  • น้ำขาว
  • บ้านนา
  • ป่าชิง
  • สะกอม
  • สะพานไม้แก่น
 • เทพา
  • เกาะสะบ้า
  • ท่าม่วง
  • เทพา
  • ปากบาง
  • ลำไพล
  • วังใหญ่
  • สะกอม
 • สิงหนคร
  • ชะแล้
  • ทำนบ
  • บางเขียด
  • ปากรอ
  • ป่าขาด
  • ม่วงงาม
  • รำแดง
  • วัดขนุน
  • สทิงหม้อ
  • หัวเขา
 • หาดใหญ่
  • คลองแห
  • คลองอู่ตะเภา
  • ควนลัง
  • คอหงส์
  • คูเต่า
  • ฉลุง
  • ท่าข้าม
  • ทุ่งตำเสา
  • ทุ่งใหญ่
  • น้ำน้อย
  • บ้านพรุ
  • พะตง
  • หาดใหญ่

สตูล
เลือกอำเภอ (เรียงตามตัวอักษร) ควนกาหลง • ควนโดน • ท่าแพ • ทุ่งหว้า • มะนัง • เมืองสตูล • ละงู

 • ควนกาหลง
  • ควนกาหลง
  • ทุ่งนุ้ย
  • อุใดเจริญ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.

พัทลุง เขต 1
เขาชัยสน, เมืองพัทลุง

 1. เสนอ จันทร์ราม – ไทยศรีวิไลย์
 2. สุพัชรี ธรรมเพชร – ประชาธิปัตย์
 3. เอกภัทร ภัทร์รัศมี – พลังประชารัฐ
 4. สัจเทพ ชุมแก่น – คลองไทย
 5. กิตติ สัตรัตน์ – รวมไทยสร้างชาติ
 6. ภุชงค์ วรศรี – ภูมิใจไทย
 7. ประเวช อินทร์ด้วง – เสรีรวมไทย
 8. ณรากาญจน์ บุญนวล – ไทยสร้างไทย
 9. สุภาพร สงชู – ก้าวไกล
 10. ชัยจรงค์ ฤทธิสุนทร – เพื่อไทย
 11. อุกฤษฎ์ น้อยปาน – พลังปวงชนไทย

พัทลุง เขต 2
กงหรา (ชะรัด, สมหวัง), ควนขนุน, ป่าพะยอม, ศรีนครินทร์, ศรีบรรพต

 1. ทวิช ชูบัว – เสรีรวมไทย
 2. ธนากร บุญสนิท – ชาติพัฒนากล้า
 3. ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี – ประชาธิปัตย์
 4. วรท เทอดวีระพงศ์ – ภูมิใจไทย
 5. สุทธิบัตร สัตบุตร – ไทยภักดี
 6. สุพจน์ ดำแก้ว – ไทยสร้างไทย
 7. นิติศักดิ์ ธรรมเพชร – รวมไทยสร้างชาติ
 8. พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร – พลังประชารัฐ
 9. พีระ พูลสง – ก้าวไกล
 10. ณิชชา แก้วนุ้ย – เพื่อไทย

พัทลุง เขต 3
กงหรา (กงหรา, คลองเฉลิม, คลองทรายขาว), ตะโหมด, บางแก้ว, ปากพะยูน, ป่าบอน

 1. วัฒนา เรืองแก้ว – พลังประชารัฐ
 2. ศุภกร ขุนชิต – ก้าวไกล
 3. ร่มธรรม ขำนุรักษ์ – ประชาธิปัตย์
 4. ปรัชญา นวลเปียน – รวมไทยสร้างชาติ
 5. ชำนาญ แก้วบริสุทธิ์ – ไทยศรีวิไลย์
 6. ประเทือง มนตรี – ภูมิใจไทย
 7. กรีณรงค์ ชาตรี – ไทยสร้างไทย
 8. จุฬารัตน์ นวลพรหม – เสรีรวมไทย
 9. ชมพล ขุนอักษร – เพื่อไทย

สงขลา เขต 1
เมืองสงขลา

 1. นายเจือ ราชสีห์ – รวมไทยสร้างชาติ
 2. ประสงค์ บริรักษ์ – ภูมิใจไทย
 3. กัณฑ์ นวกัณฑ์ – ชาติพัฒนากล้า
 4. สรรเพชญ บุญญามณี – ประชาธิปัตย์
 5. ภัทราวรรณ ขำตรี – ไทยสร้างไทย
 6. สำราญ บุญเส้ง – เพื่อไทย
 7. ภวัต นิตย์โชติ – พลังประชารัฐ
 8. สักกพันธ์ุ อนันต์พงค์ – ก้าวไกล
 9. เอนก ชูชื่น – เสรีรวมไทย
 10. จารุวิทย์ มะเฮด – พลังปวงชนไทย
 11. ปฐม บูรณะ – ไทยสมาร์ท

สงขลา เขต 2
หาดใหญ่ (คลองอู่ตะเภา, หาดใหญ่)

 1. วชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์ – ก้าวไกล
 2. ศาสตรา ศรีปาน – รวมไทยสร้างชาติ
 3. จะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ – ไทยสร้างไทย
 4. นิพัฒน์ อุดมอักษร – ประชาธิปัตย์
 5. ฐาปกรณ์ สันติวงศ์สถิตย์ – พลังสังคมใหม่
 6. อดิสัณห์ ชัยวิวัฒน์พงศ์ – พลังประชารัฐ
 7. ชนาธิป สันติภราภพ – เพื่อไทย
 8. จูรี นุ่มแก้ว – ชาติพัฒนากล้า
 9. เจษฎาพงศ์ ชูแก้ว – ภูมิใจไทย
 10. ประนอม ละอองแก้ว – เพื่อชาติ
 11. ชัยณัฐ รัตนเกษร – เสรีรวมไทย
 12. ลักขณา บุญรักษ์ – คลองไทย

สงขลา เขต 3
จะนะ (คลองเปียะ, จะโหนง), นาหม่อม, หาดใหญ่ (คอหงส์, ท่าข่าม, ทุ่งใหญ่, น้ำน้อย, บ้านพรุ, พะตง)

 1. ไพร พัฒโน – ภูมิใจไทย
 2. สำราญ อักษรกูล – พลังสังคมใหม่
 3. ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ – ชาติพัฒนากล้า
 4. สมยศ พลายด้วง – ประชาธิปัตย์
 5. อาทิตย์ สุวิทย์ – พลังประชารัฐ
 6. ยุทธนา ช่วงมณี – เสรีรวมไทย
 7. ถาวร วงศ์ชนะ – ไทยสร้างไทย
 8. พยม พรหมเพชร – รวมไทยสร้างชาติ
 9. ฌาฆีภัตฐ์ เพชรคง – ก้าวไกล
 10. ชนัญชิดา ล่วนรักษ์ – เพื่อไทย
 11. พักต์ติยา ริยาพันธ์ – เพื่อชาติ
 12. นูรุดดีน ยอดดำ – พลังปวงชนไทย

สงขลา เขต 4
กระแสสินธุ์, ระโนด, สทิงพระ, สิงหนคร (ชะแล้, บางเขียด, ม่วงงาม, รำแดง, วัดขนุน)

 1. ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว – พลังประชารัฐ
 2. สุนิตย์ แก้วจินดา – ก้าวไกล
 3. อรุณ สวัสดี – รวมไทยสร้างชาติ
 4. อมรเทพ สังข์น้อย – เสรีรวมไทย
 5. สมศักดิ์ แสงประดับ – เพื่อไทย
 6. ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว – ประชาธิปัตย์
 7. ไกรธนู แกล้วทนงค์ – ภูมิใจไทย
 8. สวัสดิ์ ช้างสาร – ไทยสร้างไทย
 9. ธนาคาร แซ่หมัก – พลังสังคมใหม่
 10. วาสนา ปูทองจันทร์ – ไทยศรีวิไลย์

สงขลา เขต 5
ควนเนียง, รัตภูมิ, สิงหนคร (ชิงโค, ทำนบ, ปากรอ, ป่าขาด, สทิงหม้อ, หัวเขา)

 1. อนลอัทธ์ พลธนนินท์ธัญ – ภูมิใจไทย
 2. สนิท บุญราศรี – ก้าวไกล
 3. เดชอิศม์ ขาวทอง – ประชาธิปัตย์
 4. สะหาก หมุดตะเหล็บ – เพื่อไทย
 5. ประจวบ รัตนพงษ์ – ไทยสร้างไทย
 6. ญาณพง เพชรบูรณ์ – พลังประชารัฐ
 7. ปรีชา สุขเกษม – รวมไทยสร้างชาติ
 8. ธีร์ธวัช ณ แฉล้ม – เสรีรวมไทย
 9. สุชาติ หลำเบ็นหมุด – คลองไทย
 10. ประพนธ์ บุญวรรโณ – พลังสังคมใหม่
 11. สุกัญญา ชำนาญวารี – พลังปวงชนไทย
 12. สวัสดิ์ หลงอะหลี – ประชากรไทย

สงขลา เขต 6
คลองหอยโข่ง, สะเดา

 1. ภูริดา กาละมิตร์ – ไทยสร้างไทย
 2. สุภาพร กำเนิดผล – ประชาธิปัตย์
 3. ธิวัชร์ ดำแก้ว – ก้าวไกล
 4. อนงค์นาถ วุฒิวงศาโรจน์ – พลังสังคมใหม่
 5. อนุกูล พฤกษานุศักดิ์ – พลังประชารัฐ
 6. ภูวดล วงษ์โสภณากุล – รวมไทยสร้างชาติ
 7. ไพทูรย์ จุลรัตน์ – เสรีรวมไทย
 8. ธนพล ศรีเนตร – เพื่อไทย
 9. เบญจมาศ พุทธกูล – คลองไทย
 10. ไหวย๊ะ หมานอินทร์ – พลังปวงชนไทย
 11. ประสิทธิ์ ทองไสย – ไทยสมาร์ท

สงขลา เขต 7
เทพา (ลำไพล), นาทวี, สะบ้าย้อย

 1. อับดุลเราะมัน มอลอ – ประชาชาติ
 2. ศิริโชค โสภา – ประชาธิปัตย์
 3. โสภณ จันทรโชติ – เสรีรวมไทย
 4. ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ – ภูมิใจไทย
 5. กุศล ขุนดำ – รวมไทยสร้างชาติ
 6. สมศักดิ์ ชุมประมาณ – พลังสังคมใหม่
 7. ธเนศ ล่องนาวา – พลังประชารัฐ
 8. ซีนาวาตีย์ เบ็ญบาเห็ม – เพื่อไทย
 9. ประวิทย์ คงราช – คลองไทย
 10. ตีเหม๊าะ เม๊าะโส๊ะ – พลังปวงชนไทย
 11. อธิวัตร ใบสะเม๊าะ – ไทยสมาร์ท

สงขลา เขต 8
จะนะ (ขุนตัดหวาย, คู, แค, ตลิ่งชัน, ท่าหมอไทร, นาทับ, นาหว้า, น้ำขาว, บ้านนา, ป่าชิง, สะกอม, สะพานไม้แก่น), เทพา (เกาะสะบ้า, ท่าม่วง, เทพา, ปากบาง, วังใหญ่, สะกอม)

 1. วสันต์ ชั่งหมาน – ภูมิใจไทย
 2. ประชา หวันมะแส – เสรีรวมไทย
 3. ธีรพงศ์ ดนสวี – พลังประชารัฐ
 4. ดนุนุช บัวพัฒน์ – พลังสังคมใหม่
 5. สมหมาย ขวัญทองยิ้ม – รวมไทยสร้างชาติ
 6. อัศวิน สุวิทย์ – ไทยสร้างไทย
 7. สุรินทร์ ปาลาเร่ – ประชาธิปัตย์
 8. ฮานาพี หมีนเส็น – เพื่อไทย
 9. สุบิน หีมใบ – ก้าวไกล
 10. ธนากรณ์ บุญมิ่ง – คลองไทย
 11. บัญชา แก้วมอญ – ประชาไทย
 12. มังโสด หมะเต๊ะ – ประชาชาติ
 13. สมมาตร อูมาสะ – พลังปวงชนไทย

สงขลา เขต 9
บางกล่ำ, หาดใหญ่ (คลองแห, ควนลัง, คูเต่า, ฉลุง, ทุ่งตำเสา)

 1. ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง – ประชาธิปัตย์
 2. ล่องหิ้น ทิพย์แก้ว – พลังประชารัฐ
 3. ทิพย์วรรณ ไกรสรนุเคราะห์ – ก้าวไกล
 4. วีระชาติ สุเมธจรัส – รวมไทยสร้างชาติ
 5. วิชัย วิชยานฤพล – ไทยสร้างไทย
 6. ธวัช สุวรรณมณี – พลังสังคมใหม่
 7. สมชาย เล่งหลัก – ภูมิใจไทย
 8. ทนายอาร์ม สุวรรณรักษา – ชาติพัฒนากล้า
 9. สุวภัทร์ เหมโกทวีทรัพย์ – เสรีรวมไทย
 10. ชานิสรา ภูวิจิตร – เพื่อไทย
 11. ประวิทย์ ทองประสม – รวมพลัง
 12. มีชัย เทศนอก – คลองไทย
 13. มาวิน มากจังหวัด – ช่วยชาติ

สตูล เขต 1
ควนกาหลง (ทุ่งนุ้ย), ควนโดน, เมืองสตูล

 1. นาวี พรหมทรัพย์ – เสรีรวมไทย
 2. ตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์ – เพื่อไทย
 3. ซอบรี หมัดหมัน – ประชาธิปัตย์
 4. สุริยา บาราสัน – พลังประชารัฐ
 5. รอสี ใบกาเด็ม – รวมไทยสร้างชาติ
 6. นันทวัฒน์ ลิมมิตร – ไทยสร้างไทย
 7. ธนาคม พจนาพิทักษ์ – ก้าวไกล
 8. พิบูลย์ รัชกิจประการ – ภูมิใจไทย
 9. กิตติศักดิ์ ยามาสัน – ชาติพัฒนากล้า
 10. รมย์ศรี กะด๊ะ – ประชาชาติ
 11. อรุโณทัย เทศนอก – คลองไทย
 12. สนิท จันทร์โสด – พลังปวงชนไทย
 13. รอชีดีน หะสตูล – ประชากรไทย

สตูล เขต 2
ควนกาหลง (ควนกาหลง, อุใดเจริญ), ทุ่งแพ, ทุ่งหว้า, มะนัง, ละงู

 1. เกตุชาติ เกษา – ประชาธิปัตย์
 2. อิบรอหีม ควจเวช – ก้าวไกล
 3. นิคม แก้วทอง – รวมไทยสร้างชาติ
 4. วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ – ภูมิใจไทย
 5. ทินกร ทองใสเกลี้ยง – พลังประชารัฐ
 6. สายพิณ ณ พัทลุง – ไทยสร้างไทย
 7. ซอลีฮีน อิสมาแอล – เพื่อไทย
 8. ประสิทธิ์ แซ่อึ้ง – ชาติพัฒนากล้า
 9. ไพศาล หลีเส็น – ประชาชาติ
 10. อนุสรณ์ ชายเหตุ – เสรีรวมไทย
 11. ฮาบีบุญเลาะ เตาวะโต – คลองไทย
 12. เจนวิทย์ พุ่มเอี่ยม – ประชากรไทย
 13. นิรุตต์ กูลหลัง – พลังปวงชนไทย