NIA คว้าแชมป์ “องค์การมหาชน” ด้านเทคโนโลยี – นวัตกรรมแห่งปี ประกาศนำไทยสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม

วันที่ 28 ธันวาคม 25665 ที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 จากเวที 2022 – 2023 Thailand’s Most Admired Company ในกลุ่มองค์การมหาชน (ด้านนวัตกรรม + เทคโนโลยี) จากการได้รับความเชื่อมั่น การจดจำ และการยอมรับสูงสุดในเชิงภาพลักษณ์ รวมถึงความพึงพอใจในการให้บริการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม พร้อมกันนี้ NIA ยังติดอันดับ 1 ใน 10 องค์กรประเภท Best in Innovative โดยประกาศพร้อมเดินหน้าผลักดันการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้้าวสู่เป้าหมายการเป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม” 

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่า NIA เปรียบเสมือนองค์กรหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันได้ปรับบทบาทจาก “สะพานเชื่อม” สู่การเป็น “ผู้อำนวยความสะดวกทางนวัตกรรม” พร้อมขยายภารกิจงานให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งมิติขององค์ความรู้ การสนับสนุนด้านเงินทุนเครือข่าย และการต่อยอดนวัตกรรมสู่โอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ผ่าน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ พัฒนาระบบนวัตกรรมไทยให้เป็นระบบที่เปิดกว้าง พลิกโฉมระบบการเงินนวัตกรรมไทย สร้างระบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม และองค์กรสมรรถนะสูงที่พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน รวมถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวด้านนวัตกรรมผ่านสื่อในหลากหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ “นวัตกรรม” แทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกวงการของสังคมไทย 

“การจัดอันของ 2022 – 2023 Thailand’s Most Admired Company จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยนิตยสารแบรนด์เอจ เพื่อศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ขององค์กรในแต่ละอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 23 กลุ่มอุตสาหกรรม โดย NIA ได้รับการจัดเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มธุรกิจองค์การมหาชน (นวัตกรรม + เทคโนโลยี) ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม 7.26 และได้คะแนนสูงสุดในทุกตัวแปรย่อย ได้แก่ นวัตกรรม (8.10 คะแนน) ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (6.87 คะแนน) ภาพลักษณ์องค์กร (7.80 คะแนน) บริหารจัดการ (6.90 คะแนน) ความรับผิดชอบต่อสังคม (6.80 คะแนน) และการให้บริการ (7.10 คะแนน) นอกจากนี้ ยังติดอันดับ 1 ใน 10 องค์กรประเภท Best in Innovation ซึ่งมีองค์กรรัฐเพียง 2 แห่งที่ติดอันดับนี้ คือ NIA และโรงพยาบาลรามาธิบดี นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรเป็นอย่างยิ่งที่มีคนเห็นคุณค่าและความตั้งใจในการดำเนินงานของ NIA” 

“นวัตกรรมยังเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศและองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์ด้านนวัตกรรมของประเทศ ให้โดดเด่นในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างโอกาสดึงดูดให้เกิดการลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้ NIA พร้อมจะเป็นกำลังหลักที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการเติบโตของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการไทย พร้อมกับทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมต่อไป” ดร.พันธุ์อาจ สรุป