บริษัท Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. เสนอซื้อเงินสดสําหรับหุ้นกู้ USD 4.250% และ USD 6.050% ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน และเสนอซื้อเงินสดสําหรับจํานวนที่อยู่ภายใต้วงเงินสูงสุดที่กําหนดไว้ของหุ้นกู้ EUR 2.534%, USD 5.524%, USD 5.000% และ USD 5.750% ที่ยั

39 Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. Offer to Purchase for Cash Any and All of the Outstanding USD 4.250% Notes and Offer to Purchase for Cash an Amount Subject to the Capped Maximum Amount of the Outstanding USD 6.050% Notes, EUR 2.534% Notes, USD 5.524% Notes, USD 5.000% Notes and USD 5.750% Notes

ไม่สําหรับปล่อยตัว หรือเผยแพร่ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยตรงหรือโดยอ้อม ให้กับบุคคลใดที่อยู่ใน เขตอํานาจศาลใดก็ตาม ที่การกระทําเช่นนั้นจะเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเขตอํานาจศาลนั้น

ประกาศฉบับนี้เพื่อข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คําเสนอซื้อหรือการชักชวนให้ขายหลักทรัพย์ใด ๆ

ลักเซมเบิร์ก, 2 ต.ค. 2566 – Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. (“SRFL” หรือ “บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจํากัดภายใต้กฎหมายของแกรนด์ดัชชีลักเซมเบิร์ก เสนอซื้อเงินสดสําหรับตราสารหนี้ชนิดรับประกันตามสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ชนิดเรียกไถ่ถอนได้ ที่ออกเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 4.250% ที่ครบกําหนดในปี 2566 ที่ออกโดย Swiss Reinsurance Company Ltd (“SRZ”) (ต่อไปนี้เรียกว่า “หุ้นกู้ USD 4.250%”) ที่มอบให้อย่างถูกต้องภายในวันสิ้นสุดการยื่นข้อเสนอซื้อแบบ Any and All (ต่อไปนี้เรียกว่า “การยื่นข้อเสนอซื้อแบบ Any and All”)

นอกจากนี้ SRFL ยังเสนอซื้อเงินสดสําหรับหุ้นกู้ที่อยู่ภายใต้วงเงินสูงสุด (Capped Tender Offer Notes) ตามที่นิยามด้านล่าง มูลค่าตามมูลค่าหน้าตั๋ว 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า) หักด้วยมูลค่าตามมูลค่าหน้าตั๋วรวมของหุ้นกู้ USD 4.250% ที่มอบให้อย่างถูกต้องและรับไว้เพื่อการซื้อขายในการยื่นข้อเสนอซื้อแบบ Any and All (ภายใต้ข้อสมมติฐานว่าหุ้นกู้ USD 4.250% ที่มอบให้ตามขั้นตอนการส่งมอบที่ได้รับการรับประกันจะส่งมอบได้อย่างถูกต้อง) (ต่อไปนี้เรียกว่า “วงเงินสูงสุดที่กําหนดไว้”) ตามลําดับความสําคัญดังต่อไปนี้

  • ในลําดับแรก หุ้นกู้ที่ออกเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 6.050% แบบ Non-Step-Up Callable Notes ที่มีกําหนดไถ่ถอนในปี 2599 ที่ออกโดย Argentum Netherlands B.V. (เดิมชื่อ Demeter Investments B.V.) (ต่อไปนี้เรียกว่า “หุ้นกู้ USD 6.050%”) ที่มอบให้อย่างถูกต้องภายในวันสิ้นสุดการยื่นข้อเสนอซื้อล่วงหน้า
  • ในลําดับที่สอง หากวงเงินสูงสุดที่กําหนดไว้ยังไม่ถึง หุ้นกู้ที่ออกเป็นสกุลเงินยูโร อัตราดอกเบี้ย 2.534% ชนิดรับประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ปรับขึ้นได้ ชนิดเรียกไถ่ถอนได้ ที่มีกําหนดไถ่ถอนในปี 2593 ที่ออกโดย SRFL และได้รับการรับประกันโดย SRZ (ต่อไปนี้เรียกว่า “หุ้นกู้ EUR 2.534%”) ที่มอบให้อย่างถูกต้องภายในวันสิ้นสุดการยื่นข้อเสนอซื้อล่วงหน้า
  • ในลําดับที่สาม หากวงเงินสูงสุดที่กําหนดไว้ยังไม่ถึง หุ้นกู้ที่ออกเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 5.524% ชนิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่สามารถเรียกไถ่ถอนได้ ที่ออกโดย Argentum Netherlands B.V. (ต่อไปนี้เรียกว่า “หุ้นกู้ USD 5.524%”) ที่มอบให้อย่างถูกต้องภายในวันสิ้นสุดการยื่นข้อเสนอซื้อล่วงหน้า
  • ในลําดับที่สี่ หากวงเงินสูงสุดที่กําหนดไว้ยังไม่ถึง หุ้นกู้ที่ออกเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 5.000% ชนิดรับประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ปรับขึ้นได้ ชนิดเรียกไถ่ถอนได้ ที่มีกําหนดไถ่ถอนในปี 2592 ที