Fosun International ได้รับรางวัล “ESG Leading Enterprise Award” จาก Bloomberg Businessweek/ฉบับภาษาจีน

(SeaPRwire) –   ฮ่องกง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 — ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ได้มีการประกาศผลรางวัล ESG Leading Enterprise Awards 2023 ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นโดยฉบับภาษาจีนของ Bloomberg Businessweek โดยร่วมมือกับ Deloitte บริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก และได้รับการสนับสนุนจาก InvestHK ของรัฐบาลพิเศษฮ่องกง สถาบันธนาคารฮ่องกง สถาบันการลงทุนและหลักทรัพย์ฮ่องกง และ CFA Society Hong Kong Fosun International ได้รับรางวัล “ESG Leading Enterprise Award” ในหมวดที่ 1 – มูลค่าตลาดเกิน 20,000 ล้านเหรียญฮ่องกง

รางวัล “ESG Leading Enterprise Award” มอบให้กับ Fosun เนื่องจากได้ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน ESG เป็นอย่างดี

ในปีนี้ Fosun International ได้รับการยกย่องจาก Bloomberg Businessweek/ฉบับภาษาจีนด้วยรางวัล “ESG Leading Enterprise Award” ในหมวดที่ 1 – มูลค่าตลาดเกิน 20,000 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับจากตลาดต่อ Fosun International ในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (ESG) ความยั่งยืนขององค์กร และการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งมีผู้ได้รับรางวัล “ESG Leading Enterprise Award” ในหมวดที่ 1 – มูลค่าตลาดเกิน 20,000 ล้านเหรียญฮ่องกง จํานวน 15 ราย ซึ่งรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่จดทะเบียนในฮ่องกง เช่น Henderson Land Development, Sun Hung Kai Properties, New World Development, Sino Land, PCCW Limited เป็นต้น

ในฐานะบริษัทระดับโลกที่มีฐานอยู่ในประเทศจีน Fosun ได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจและให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลัก “การพัฒนาตนเอง การทํางานร่วมกัน ผลงาน และการมีส่วนร่วมกับสังคม” รวมถึงพันธกิจขององค์กรคือ “สร้างความสุขให้กับครอบครัวทั่วโลก” Fosun ได้บูรณาการหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ากับการดําเนินงานทุกระดับของกลุ่มองค์กร

Fosun ได้จัดตั้งคณะกรรมการ ESG ภายใต้คณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการนําและกํากับดูแลการพัฒนาและการนําไปปฏิบัติด้าน ESG ของกลุ่มองค์กร ระดับการบริหารและการตัดสินใจ Fosun ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ESG เพื่อให้การสนับสนุนการตัดสินใจในการนําไปปฏิบัติตามกลยุทธ์ ESG ส่วนระดับการนําไปปฏิบัติ Fosun ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ESG และคณะทํางาน ESG เพื่อนํากลยุทธ์ ESG และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ และให้ความมั่นใจว่ามีระบบการบริหารความเสี่ยง ESG และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Fosun ได้ประสบความสําเร็จอย่างมากในเรื่องผลการดําเนินงานด้าน ESG Fosun International ได้รับการจัดอันดับคะแนน ESG จาก MSCI เท่ากับ AA และเป็นบริษัทผสมผสานเพียงแห่งเดียวในเขตภูมิภาคจีนที่ได้รับการจัดอันดับเช่นนี้ มีการเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี MSCI CHINA ESG LEADERS 10-40 อีกครั้ง คะแนน ESG จาก S&P CSA สูงกว่าบริษัทระดับโลกอื่นๆ ร้อยละ 91 Fosun International ได้รับการบรรจุใน Sustainability Yearbook 2023 (ฉบับประเทศจีน) ของ S&P Global และได้รับการยอมรับในฐานะ “Industry Mover” จาก S&P Global คะแนน ESG จาก HSI ของ Fosun International ได้รับการปรับขึ้นเป็น AA- และได้รับเลือกให้เป็นหลักทรัพย์ประกอบดัชนี Hang Seng Corporate Sustainability ครั้งแรก คะแนน ESG จาก FTSE Russell ของ Fosun International ได้รับการปรับขึ้นจาก 3.0 เป็น 3.8 ซึ่งสูงกว่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมระดับโลก และยังคงได้รับการเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี FTSE4Good อย่างต่อเนื่อง

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ในอนาคต Fosun จะยังคงมุ่งมั่นดําเนินกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต