การซื้อคืนหุ้น B ของ Truecaller ในสัปดาห์ที่ 36 ปี 2023

กรุงเทพฯ, ไทย, 11 ก.ย. 2023 — ในช่วงวันที่ 4 กันยายน 2023 ถึง 8 กันยายน 2023 Truecaller AB (publ) (LEI code 549300TEYF1FA5G5GK26) ได้ซื้อคืนหุ้น B ของบริษัทเองรวม 580,000 หุ้น (ISIN: SE0016787071) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการซื้อหุ้นคืน
การซื้อหุ้นคืนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการซื้อหุ้นคืนที่ Truecaller ประกาศเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2023 โครงการซื้อหุ้นคืนจะดําเนินการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนจนถึงการประชุมสามัญประจําปี 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2024 และดําเนินการตาม “Emittentregelverket”
ในการประชุมสามัญประจําปี 2023 คณะกรรมการได้รับอนุญาตให้ซื้อหุ้น B คืนจนถึงการประชุมสามัญประจําปี 2024 การอนุญาตใหม่หมายความว่าการซื้อคืนอาจทําได้ด้วยวิธีที่ทําให้การถือหุ้นของบริษัทไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในบริษัท ณ วันประชุมสามัญประจําปี

วันที่:
ปริมาณรายวันที่สะสม (จํานวนหุ้น):
ราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักต่อวัน (SEK):
มูลค่ารายการต่อวันรวม (SEK):

4 กันยายน 2023
140,000
34.627
4,847,755

5 กันยายน 2023
100,000
34.477
3,447,772

6 กันยายน 2023
140,000
34.667
4,853,449

7 กันยายน 2023
100,000
36.586
3,658,640

8 กันยายน 2023
100,000
36.833
3,683,334

รวมสะสมสําหรับสัปดาห์ที่ 36/2023
580,000
35.329
20,490,950

รวมสะสมตลอดโครงการซื้อคืน
5,679,852
35.379
200,948,652

การได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดดังกล่าวได้ดําเนินการผ่านตลาดหลักทรัพย์สตอกโฮล์มโดย Carnegie ในนามของ Truecaller ตามการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว Truecaller ถือหุ้น B ของตนเองจํานวน 18,961,631 หุ้น และหุ้น C จํานวน 5,600,000 หุ้น ณ วันที่ 8 กันยายน 2023 จํานวนหุ้นทั้งหมดใน Truecaller รวมถึงหุ้นของบริษัทเอง มีทั้งหมด 379,559,710 หุ้น และจํานวนหุ้นที่ชําระแล้วไม่รวมหุ้นของบริษัทเองมี 354,998,079 หุ้น

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
Andreas Frid, หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสาร
+46 705 290800
andreas.frid@truecaller.com

เกี่ยวกับ Truecaller:

Truecaller (TRUE B) เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกสําหรับการตรวจสอบตัวตนของผู้ติดต่อและบล็อกการสื่อสารที่ไม่ต้องการ เราทําให้การสนทนาระหว่างบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และทําให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้อย่างมี