การประชุมสัมมนาการศึกษาระดับสูงครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยสิงหวันเปิดขึ้น

กรุงเทพฯ, วันที่ 31 ตุลาคม 2566 — รายงานจาก China.org.cn

การประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยสิงหวัน ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสิงหวัน เปิดขึ้น ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ประเด็นหลักของการประชุมครั้งนี้คือ “การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: มุมมองและปฏิบัติการระดับโลก”

Anthony Ohemeng-Boamah, assistant director-general for Priority Africa and External Relations of UNESCO, speaks via video link at the 2nd Tsinghua Higher Education Forum, Oct. 28, 2023. [Photo courtesy of Tsinghua University]
Anthony Ohemeng-Boamah, assistant director-general for Priority Africa and External Relations of UNESCO, speaks via video link at the 2nd Tsinghua Higher Education Forum, Oct. 28, 2023. [Photo courtesy of Tsinghua University]

Anthony Ohemeng-Boamah, ผู้อํานวยการฝ่ายรองประจําภูมิภาคแอฟริกาและความสัมพันธ์ภายนอกของ UNESCO ยืนยันผ่านวิดีโอลิงถึงบทบาทที่ไม่สามารถทดแทนได้ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการผลิตสังคมที่ยั่งยืน มีความมั่นคง และสันติสุข เขายังเน้นถึงความจําเป็นในการสร้างแนวทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อลดช่องว่างด้านการศึกษา ส่งเสริมความเคลื่อนไหวทางวิชาการ และนําเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การศึกษาระดับโลก

Guan Peijun, vice president of the China Association of Higher Education, speaks at the 2nd Tsinghua Higher Education Forum, Oct. 28, 2023. [Photo courtesy of Tsinghua University]
Guan Peijun, vice president of the China Association of Higher Education, speaks at the 2nd Tsinghua Higher Education Forum, Oct. 28, 2023. [Photo courtesy of Tsinghua University]

Guan Peijun, รองประธานสมาคมการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน เน้นว่า ในโลกที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพิจารณาว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น หากเกิดขึ้นแล้ว จะสามารถให้ความรู้อย่างไรต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมนุษยชาติและดินแดน เขายังเน้นถึงความจําเป็นในการสร้างแบบแผนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหม่ และการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจีนอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งระยะยาว

Wang Xiqin, president of Tsinghua University, speaks at the 2nd Tsinghua Higher Education Forum, Oct. 28, 2023. [Photo courtesy of Tsinghua University]
Wang Xiqin, president of Tsinghua University, speaks at the 2nd Tsinghua Higher Education Forum, Oct. 28, 2023. [Photo courtesy of Tsinghua University]

Wang Xiqin, อธิการบดีมหาวิทยาลัยสิงหวัน กล่าวว่า การศึกษามีบทบาทที่มีพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ และนําหน้าต่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นธงนําทาง เขาเพิ่มว่า มหาวิทยาลัยสิงหวันพร้อมที่จะเพิ่มความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

The 2nd Tsinghua Higher Education Forum, initiated by Tsinghua University, opens in Beijing, Oct. 28, 2023. [Photo courtesy of Tsinghua University]
The 2nd Tsinghua Higher Education Forum, initiated by Tsinghua University, opens in Beijing, Oct. 28, 2023. [Photo courtesy of Tsinghua University]

การประชุมครั้งนี้มีการจัดประเด็นย่อย 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นความรู้ ความคิด และจริยธรรมของการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างมหาวิทยาลัยชั้นนําโลก และการนวัตกรรมในการศึกษาเพื่ออนาคต รวมถึงการประชุมเยาวช