การสํารวจพบว่านักลงทุนจีนยังคงมองในแง่ร้ายต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพฯ, 27 ก.ย. 2566 — ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุน CKGSB รายงานไตรมาสที่ 3 บันทึกความกังวลอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนชาวจีนต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังพบว่าความคาดหวังของนักลงทุนต่อหุ้น A ของจีนต่ํากว่าไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย แต่สูงกว่าเดือนตุลาคมปีที่แล้วมาก

ที่น่าสนใจคือ ในไตรมาสที่ 3 ดัชนีไม่พบการลดลงอย่างมีนัยสําคัญในความคาดหวังของผู้ตอบแบบสํารวจต่อตลาดหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของพวกเขาในการประเมินตลาดและศักยภาพในการเติบโตของจีน ประมาณร้อยละ 88.8 ของนักลงทุนที่สํารวจเชื่อว่าหุ้น A มีการประเมินราคาที่สมเหตุสมผลหรือต่ําเกินไป ร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสํารวจเชื่อว่าหุ้น A จะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 63.2 และ 85.3 สําหรับนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบันตามลําดับ) ในขณะที่ผู้ตอบแบบสํารวจมีความระมัดระวังต่อมุมมองเศรษฐกิจของจีน ความรู้สึกโดยรวมของพวกเขายังคงมีเสถียรภาพ ประมาณร้อยละ 58.5 ของนักลงทุน (ลดลง 0.9% จากไตรมาสที่ 2) เชื่อว่า GDP ของจีนในปี 2566 สามารถเติบโตได้มากกว่าร้อยละ 5

ความคาดหวังของนักลงทุนต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสที่ 3 อย่างไรก็ตาม ได้เสื่อมถอยลง นักลงทุนรายย่อยยังคงมีมุมมองด้านลบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ที่น่าสังเกตคือตามการสํารวจในไตรมาสที่สาม นักลงทุนสถาบันซึ่งเคยมองโลกในแง่ดีมาตลอด ตอนนี้หยุดมองในแง่บวกแล้ว จํานวนสุทธิของผู้ที่เต็มใจจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คิดเป็น -31.7% ลดลง 32.5 จุดฐานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563

แม้ว่านักลงทุนเชื่อว่าจีนคงไม่ตกอยู่ในภาวะเงินฝืด การฟื้นตัวอย่างซึมๆของจีนถูกกดดันโดยอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหา ผู้เขียนรายงานการสํารวจ — ดร. Liu Jing ศาสตราจารย์ด้านการบัญชีและการเงินของ CKGSB และนักวิจัย Chen Hongya ของ CKGSB — เสนอแนะให้ผู้กํากับดูแลทางการเงินออกนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเล็กน้อยเพื่อสถาปนาตลาดที่อยู่อาศัยในระยะสั้น และให้รัฐบาลสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อธุรกิจเอกชนในระยะยาว

การสํารวจความรู้สึกของนักลงทุน Cheung Kong (CKISS) เป็นการสํารวจความรู้สึกและความคาดหวังของนักลงทุนในตลาดทุน จัดทําโดยศูนย์การวิจัยการลงทุนของ Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB) การสํารวจครั้งแรกจัดทําในเดือนมกราคม 2561 การสํารวจขยายขอบเขตไปยังเมืองหลักๆของจีน 13 เมือง และดําเนินการเป็นรายไตรมาสด้วยตัวอย่างที่ถูกต้องประมาณ 1,500 ตัวอย่าง รวมถึงตัวอย่าง 1,000 รายจากนักลงทุนรายย่อยและ 500 รายจากนักลงทุนสถาบัน