การใช้เซลล์ iPS จาก I Peace บริษัท Heartseed ประสบความสําเร็จในการผลิตการ์ดิโอไมไซต์คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นก้าวสําคัญในการขับเคลื่อนการแพทย์ฟื้นฟูหัวใจด้วยเซลล์ต้นกําเนิดจากตัวเอง

PALO ALTO, Calif., วันที่ 2 พ.ย. 2566 — I Peace, Inc. (https://www.ipeace.com), บริษัทผู้ผลิตเซลล์ที่ผ่านมาตรฐานด้านการผลิตยาชั้นสูง (GMP) ที่เชี่ยวชาญในเซลล์ต้นกําเนิดพลวัต (iPSCs) และการรักษาด้วยเซลล์ที่สกัดมาจาก iPSCs ตั้งอยู่ใน Palo Alto, CA และ Heartseed Inc. (“Heartseed”) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ตั้งอยู่ใน Tokyo ซึ่งกําลังพัฒนาการรักษาด้วยเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่สกัดมาจาก iPSCs สําหรับโรคหัวใจวาย ได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหัวใจจากเซลล์ iPS หลายสายพันธุ์ที่ผลิตโดย I Peace และใช้วิธีการกระตุ้นการแบ่งตัวและการบริสุทธิ์กล้ามเนื้อหัวใจของ Heartseed ผลการศึกษาพบว่า Heartseed สามารถผลิตกล้ามเนื้อหัวใจที่บริสุทธิ์สูงอย่างต่อเนื่องจากเซลล์ iPS ทั้ง 8 สายพันธุ์จาก 4 ผู้บริจาคที่ I Peace ผลิตขึ้นได้ ซึ่งถือเป็นก้าวสําคัญในการเริ่มใช้การแพทย์ฟื้นฟูหัวใจด้วยเซลล์ต้นกําเนิดพลวัตของตนเองผ่านบริการเก็บเซลล์ iPS ส่วนบุคคลของ I Peace คือ My Peace เพื่อผลิตและเก็บเซลล์ iPS แล้วนํามาสร้างเป็นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อใช้ในการรักษาด้วยเซลล์ของตนเอง

ความสําคัญของการผลิตกล้ามเนื้อหัวใจที่บริสุทธิ์สูงจากเซลล์ iPS

ข้อได้เปรียบสําคัญของการรักษาด้วยเซลล์ iPS ของตนเองคือไม่จําเป็นต้องใช้ยายับยั้งภูมิคุ้มกัน เนื่องจากไม่เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของภูมิคุ้มกันเมื่อเซลล์ถูกปลูกถ่าย แต่อัตราการแบ่งตัวของเซลล์ iPS เป็นเซลล์เป้าหมายจะแตกต่างกัน และเพื่อผลิตกล้ามเนื้อหัวใจจากเซลล์ iPS ของผู้บริจาคแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องปรับเทคนิคการผลิตกล้ามเนื้อหัวใจให้เหมาะสมกับแต่ละเซลล์ iPS ซึ่งเป็นอุปสรรคในการใช้เซลล์ iPS ของตนเองเพื่อการรักษา

[ภูมิหลังของการศึกษา]

I Peace ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างเซลล์ iPS จากผู้บริจาคหลายรายพร้อมกันสําหรับบริการเก็บเซลล์ iPS ส่วนบุคคล (My Peace) และสามารถผลิตเซลล์ iPS มาตรฐานคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

Heartseed กําลังพัฒนา HS-001 (การฉีดที่อก) และ HS-005 (การฉีดด้วยสายสวน) ซึ่งเป็นก้อนเนื้อเยื่อประกอบด้วยกล้ามเนื้อหัวใจที่บริสุทธิ์สูงที่สร้างจากเซลล์ iPS ของบุคคลอื่น และกําลังสะสมความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของกล้ามเนื้อหัวใจและวิธีการกระตุ้นการแบ่งตัวเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ในบริบทนี้ I Peace และ Heartseed ได้ศึกษาการผลิตกล้ามเนื้อหัวใจที่บริสุทธิ์สูงโดยใช้เซลล์ iPS หลายสายพันธุ์ที่ผลิตโดย I Peace และใช้วิธีการกระตุ้นการแบ่งตัวและการบริสุทธิ์กล้ามเนื้อหัวใจเดิมของ Heartseed เมื่อใช้วิธีการกระตุ้นการแบ่งตัวเป็นกล้ามเนื้อหัวใจวิธีปกติ พบว่ามีประสิทธิภาพต่ําในเซลล์ iPS หลายสายพันธุ์ (รูปที่ 1) แต่เมื่อใช้วิธีการกระตุ้นการแบ่งตัวเป็นกล้ามเนื้อหัวใจเดิมของ Heartseed พบว่ามีประสิทธิภาพสูงจากเซลล์ iPS ทั้ง 8 สายพันธุ์จาก 4 ผู้บริจาค (รูปที่ 2) นอกจากนี้เมื่อใช้วิธีการบริสุทธิ์ “Metabolic Selection” ของ Heartseed กับกล้ามเนื้อหัวใจที่ได้นั้น พบว่ามีความบริสุทธิ์เกือบร้อยละ 99 ในทุกสายพันธุ์ ซึ่งเหมาะสมต่อการใช้ทางการแพทย์