บียอนด์2020 ปรับปรุงการเข้าถึงน้ําสะอาดสําหรับชาวชนบทมาเลเซีย 10,000 คน

  • การจัดหาน้ําสะอาดอย่างยั่งยืนในชุมชนชนบท 25 แห่งในประเทศมาเลเซีย ช่วยลดปัญหาโรคติดต่อทางน้ํา

อะบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 — บียอนด์2020 โครงการการกุศลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ติดตั้งตัวกรองน้ําใน 25 ชุมชนในภูมิภาค ซาบาห์ และ ซาราวัก ของประเทศ มาเลเซีย เพื่อจัดหาน้ําดื่มสะอาดให้กับประชาชน 10,000 คน.

โครงการบียอนด์2020 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้จัดหาน้ําดื่มสะอาดให้กับประชาชนมาเลเซีย 10,000 คน.

โครงการบียอนด์2020 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้จัดหาน้ําดื่มสะอาดให้กับประชาชนมาเลเซีย 10,000 คน.

 

บียอนด์2020 เริ่มต้นโดยรางวัลความยั่งยืนซัยด์ในปี 2562 โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อขยายผลงานด้านมนุษยธรรมตามรอยพระบาทของพระบิดาผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เชค ซายิด บิน ซุลตาน อัล นาฮยาน โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาชุมชนที่เดือดร้อนทั่วโลก ประเทศมาเลเซียเป็นการจัดตั้งโครงการครั้งที่ 17 ซึ่งจะยังคงมุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสังคม และส่งเสริมการพัฒนาที่รวมคนทุกกลุ่ม

กล่าวถึงการติดตั้งในประเทศมาเลเซีย ดร. ซุลตาน อะห์เหม็ด อัล จาเบอร์ รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้อํานวยการทั่วไปของรางวัลความยั่งยืนซัยด์ และประธานการประชุมระดับโลกว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 28 ได้กล่าวว่า “โครงการบียอนด์2020 ในประเทศมาเลเซียสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกําลังทําลายความมั่นคงในเรื่องน้ํา และส่งผลกระทบต่อชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคโลกใต้ โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้ําและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเน้นย้ําถึงศักยภาพของนวัตกรรมด้านน้ําในการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจ”

โครงการนี้มีความสําคัญต่อความพยายามของประเทศมาเลเซียในการขยายการเข้าถึงน้ําสะอาดที่น่าเชื่อถือ เราครั้นค่าความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศมาเลเซียในการดําเนินงานโครงการนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสองประเทศ”

นายนิก นาซมี นิก อะห์มัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกล่าวว่า “การจัดหาน้ําดื่มสะอาดเป็นความสําคัญสูงสุดของประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้ทําความก้าวหน้าในการปรับปรุงระบบน้ําและสุขา