ประธาน COP28 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มุ่งมั่นให้สุขภาพอยู่ในจุดสําคัญของการหารือเรื่องสภาพภูมิอากาศ

  • พูดคุยกับสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ พร้อมกับองค์การอนามัยโลกและประธานาธิบดีประเทศมาลาวี ดร. ซุลต่าน อัล จาเบอร์ สัญญาว่า COP28 จะวางสุขภาพไว้ที่ศูนย์กลางของการหารือเรื่องสภาพภูมิอากาศ และระดมทุนสําหรับระบบสุขภาพที่เท่าเทียมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  • เพื่อให้สอดคล้องกับคํามั่นสัญญานี้ ฝ่ายจัดการประชุม COP28 จะร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกและหลายประเทศในการเป็นเจ้าภาพวันสุขภาพและการประชุมรัฐมนตรีด้านสภาพภูมิอากาศและสุขภาพครั้งแรกในการประชุม COP
  • ดร. อัล จาเบอร์ อุทธรณ์ต่อประชาคมระหว่างประเทศให้สนับสนุนกิจกรรมสําคัญนี้และมาร่วม COP28 พร้อมที่จะแก้ปัญหาความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ
  • เขายังชื่นชมกลุ่มประเทศแชมเปียนด้านสุขภาพกับสภาพภูมิอากาศของ COP28 ในบทบาทการกําหนดรูปแบบการประชุมรัฐมนตรีและร่างปฏิญญาทางการเมืองสําหรับ COP28 ตลอดจนภาวะผู้นําขององค์กร เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย กองทุนสภาพภูมิอากาศสีเขียว มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และอื่นๆ สําหรับความมุ่งมั่นในการปิดช่องว่างการจัดหาเงินทุนด้านสภาพภูมิอากาศและสุขภาพใน COP28