ประธาน LONGi ลี เจิ้นกั๋ว เรียกร้องให้ส่งเสริมการปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปี 2030

นิวยอร์ก 20 ก.ย. 2566 — เมื่อวันที่ 17 กันยายน Li Zhenguo ผู้ก่อตั้งและประธาน LONGi ได้เข้าร่วมงาน Innovation for Industrial Sustainability พร้อมกับผู้นําธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ และเจ้าหน้าที่สหประชาชาติในนครนิวยอร์ก จัดขึ้นควบคู่ไปกับการประชุมสมัชชาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDG) ปี 2566

งานดังกล่าวจัดโดยกรมกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (DESA) มหาวิทยาลัยชิงหัว และ UN Water ร่วมกัน โดยมีการกล่าวสุนทรพจน์หลักและการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ เช่น การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในธุรกิจ และการปฏิบัติที่ดีทางสีเขียวในอุตสาหกรรม

LONGi’s founder and president Li Zhenguo poses for a group photo with business leaders, academic experts and United Nations officials.
Li Zhenguo ผู้ก่อตั้งและประธาน LONGi ถ่ายภาพร่วมกับผู้นําธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ และเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ

การพูดคุยในหัวข้อ “Addressing the Triple Earth Crisis: Industry in Action” Li Zhenguo กล่าวว่าปัจจัยสําคัญของการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการปรับเปลี่ยนพลังงาน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา LONGi ได้ปฏิวัติภาคส่วนโฟโต้โวลตาอิกด้วยเทคโนโลยีซิลิกอนโมโนคริสตัลลีนของบริษัท ซึ่งลดต้นทุนการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกลงไปมากกว่า 90% ทําให้โฟโต้โวลตาอิกเปลี่ยนจากพลังงานทดแทนที่มีราคาแพงเป็นแหล่งพลังงานราคาถูกที่สุดประเภทหนึ่ง

ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องของ LONGi สถานะและสัดส่วนของโฟโต้โวลตาอิกในโครงสร้างพลังงานโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งยังนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติข้อที่ 7 ‘พลังงานสะอาดราคาถูก’ อีกด้วย LONGi สัญญาว่าจะส่งเสริมการดําเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 ของสหประชาชาติอย่างเต็มที่ ตลอดจนจะยังคงนําหลักการและการปฏิบัติด้านการผลิตสีเขียวไปประยุกต์ใช้ สร้างมาตรฐานอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้ก้าวไปสู่อนาคตที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

ตั้งแต่ปี 2012 ถึง 2022 LONGi ผลิตผลิตภัณฑ์โฟโต้โวลตาอิกได้ 290 GW ส่งผลให้มีการผลิตพลังงานสะอาดสะสมมากกว่า 1.15 ล้าน GWh ตามค่าเฉลี่ยของปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของเครือข่ายไฟฟ้าทั่วโลกที่ประเมินโดย IEA นั่นเท่ากับการหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 536 ล้านตัน (CO2) คิดเป็น 1.46% ของปริมาณการปล่อยคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั่วโลกในปี 2565

เมื่อต้นปี 2561 LONGi เสนอแนวคิด “Solar for Solar” นั่นคือการผลิตพลังงานสะอาดด้วยพลังงานสะอาด ในปี 2563 LONGi เข้าร่วมกับกิจกรรม RE100, EP100, EV100 และ SBTi กลายเป็นบริษัทจีนแรกที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับโลกทั้งสี่ด้านนี้พร้อมกัน ในปีนี้เป้าหมายระยะสั้นของ LONGi ได้รับการอนุมัติจาก SBTi ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีส

งานนี้ยังเป็นสักขีพยานในการลงนามในปฏิญญา “Our Responsibility and Commitment to A Green and Sustainable Future We Want” ที่ลงนามโดยบริษัทจีน พร้อมกับกรณีศึกษาที่แสดงถึงการนําเป้าหมาย SDG ขอ