ประเทศไทยจะส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่อวกาศในวันที่ 7 ตุลาคม! ดาวเทียมสํารวจโลกความละเอียดสูง ดาวเทียมดวงแรกในประเภทนี้ของประเทศ

ที่มีเนื้อหาแปลแล้ว

กรุงเทพฯ 27 ก.ย. 2566 — เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 นางสาวสุพรรษา อิศราภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ภากร อภัยพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จีสทดา นายเรมี ลองเจเป ผู้ช่วยทูตฝ่ายกิจการพิเศษ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย และนายโอลิเวียร์ ชาร์ติเยร์ จากแอร์บัส จัดการแถลงข่าวเพื่อประกาศความพร้อมของดาวเทียม THEOS-2 ก่อนส่งขึ้นสู่อวกาศ ภายใต้หัวข้อ “THEOS-2: สร้างอนาคตไทยจากอวกาศ คํามั่นสัญญาของเรา” ณ โรงแรมเพิร์ล กรุงเทพฯ ถนนพหลโยธิน

Thailand to Launch THEOS-2 into Space on October 7th! A Detailed Earth Observation Satellite, the First of Its Kind for the Country
Thailand to Launch THEOS-2 into Space on October 7th! A Detailed Earth Observation Satellite, the First of Its Kind for the Country

ดาวเทียมสํารวจโลก THEOS-2 ของประเทศไทย กําหนดส่งขึ้นสู่อวกาศในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 08.36 น. (เวลาอินโดจีน) จากศูนย์อวกาศเกย์ยานา ในอเมริกาใต้ ดาวเทียมดวงนี้มีชื่อเสียงในเรื่องความละเอียดสูง และเป็นดาวเทียมประเภทแรกของประเทศไทย

นางสาวสุพรรษา อิศราภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า THEOS-2 เป็นดาวเทียมสํารวจโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในสองดาวเทียมภายใต้โครงการพัฒนาระบบดาวเทียมเพื่อการพัฒนา ดําเนินการโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จีสทดา) องค์การมหาชน มีความสามารถในการบันทึกภาพสีความละเอียดสูงถึง 50 เซนติเมตร และสามารถบันทึกภาพและส่งข้อมูลกลับสู่สถานีภาคพื้นดินได้ไม่น้อยกว่า 74,000 ตารางกิโลเมตรต่อวัน

ข้อมูลจากดาวเทียมดวงนี้จะถูกนําไปใช้ในการปรับปรุงข้อมูลทุกด้านของประเทศไทยให้ทันสมัย ละเอียด และแม่นยํา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ รวมถึงการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร การจัดการน้ํา การจัดการภัยพิบัติ การวางแผนเมือง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังช่วยพัฒนาและเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านบุคลากรและการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ ซึ่งมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

สําหรับข้อมูลจาก THEOS-2 จีสทดาจะเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเข้าถึงข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อยอดหรือให้บริการเชิงพาณิชย์ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และขับเคลื่อนการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมด้านข้อมูลเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อสร้างนวัตกรรมในทุกระดับ ตั้งแต่เยาวชน สตาร