รางวัลผู้นําการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนประจําปี 2566 แห่งเอเชีย มอบให้ Everest Textile Co.,Ltd. ในงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2023

สิงคโปร์, 15 ก.ย. 2566 — Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2023 ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เชิดชูเกียรติผู้นําทางธุรกิจและบริษัทชั้นนําจํานวน 30 แห่ง สําหรับการเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ จัดโดย Enterprise Asia องค์กร NGO ชั้นนําของภูมิภาค AREA เป็นโครงการมอบรางวัลชื่อดังที่สุดที่ยกย่องความพยายามขององค์กรในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเมตตา ความซื่อสัตย์ และเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม AREA จึงเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศในการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับองค์กรและโลกโดยรวม

Everest Textile Co.,Ltd. (Everest Textile) เป็นหนึ่งในผู้รับรางวัล Circular Economy Leadership Award Everest Textiles ยึดถือวงจรสี่วงจรเป็นรากฐาน ได้แก่ วงจรออกแบบเชิงนิเวศ วงจรทรัพยากร วงจรของเสียจากธุรกิจ และวงจรคาร์บอน เพื่อประมวลผลและใช้ประโยชน์จากของเสียสิ่งแวดล้อมและของเสียที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ Everest Textiles ส่งเสริมการแปลงของเสียให้กลายเป็นทรัพยากรผ่านการปฏิบัติตามหลัก 7R พร้อมยึดมั่นในหลักการ “จากเบื้องต้นสู่จุดจบ” และ “ของเสียคืออาหาร”

โดยการผสมผสานเทคโนโลยีสิ่งทอและ R&D เข้าด้วยกันอย่างมีนวัตกรรม Everest Textiles ได้รับการปรับเปลี่ยนด้วยพลังใหม่เพื่อมุ่งสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นอกจากนี้ Everest Textiles ยังนําแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” “การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว” และ “การโอนกรรมสิทธิ์” มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน บริษัทส่งเสริมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวและออกแบบผลิตภัณฑ์สีเขียว พร้อมทั้งนํานโยบายเศรษฐกิจคาร์บอนต่ํามาใช้เพื่อบรรลุเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่อุปทานและการดําเนินงาน

ในช่วงปีที่ผ่านมา Everest Textiles ได้มุ่งมั่นบริหารจัดการพลังงาน ก๊าซเรือนกระจก และขยายการใช้พลังงานทดแทน บริษัทมีเป้าหมายลดการใช้ถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดก๊าซเรือนกระจกและการปล่อยคาร์บอนเพื่อประหยัดพลังงานและลดคาร์บอน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเต็มที่และขยายผลิตภัณฑ์สีเขียวนวัตกรรม โดยนําของเสียกลับมาใช้ใหม่และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ด้วยแนวคิดเชิงนิเวศ

Everest Textiles สามารถปรับปรุงเทคโนโลยีกระบวนการสีเขียวและออกแบบผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ยั่งยืนจากการนําของเสียสิ่งแวดล้อมกลับมาใช้ใหม่ ในปี 2565 Everest Textiles และ #tide company ร่วมกันสร้างซีรีส์ “Ever Tide” ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อแปรรูปพลาสติกทะเลเป็นผ้าที่มีฟังก์ชัน “Ever Tide” ไม่เพียงช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 80% แต่ยังชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นต์จากการขนส่ง 100% ด้านการหมุนเวียนทรัพยากร น้ําเสียได้รับการบําบัดภายในโรงงานและนํากลับมาใช้ใหม่ ช่วยประหยัดน้ําได้ 80.2% มีอัตราการนํากลับมาใช้ใหม่รวม 48.5%

Everest Textiles ยังได้รับการรับรองฉลากวัสดุก่อสร้างอาคารคาร์บอนต่ํา (LCBA) ของไต้หวัน ในระหว่างการดําเนินงานสร้างผลิตภัณฑ์ ขี้เถ้าจากหม้อไอน้ําถ่านหินจะถูกผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อทําอิฐกระบอกสิ่งแวดล้อมเป็น