รางวัลผู้นําด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนประจําปี 2566 เอเชีย มอบให้กับ Fwusow Industry Co., Ltd ที่ Asia Responsible Enterprise Awards 2023

สิงคโปร์, 14 ก.ย. 2566 — Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2023 ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เชิดชูเกียรติผู้นําทางธุรกิจและบริษัทชั้นนําจํานวน 30 แห่ง สําหรับการเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ จัดโดย Enterprise Asia องค์กร NGO ชั้นนําในภูมิภาค AREA เป็นโครงการมอบรางวัลชื่อดังที่สุดที่ยกย่องความพยายามขององค์กรในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเมตตา ความซื่อสัตย์ และการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม AREA ถือเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศในการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับองค์กรและโลกโดยรวม

Fwusow Industry Co., Ltd (Fwusow Industry) เป็นหนึ่งในผู้รับรางวัล Circular Economy Leadership Award ผ่านการปฏิบัติระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านอาหารและเกษตร Fwusow Industry บูรณาการทรัพยากรต้นน้ําและปลายน้ํา เพื่อเพิ่มการนํากลับมาใช้ใหม่ของผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต ผลพลอยได้เหล่านี้ถูกนําไปใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดของเสียทางการเกษตร

Fwusow Industry ส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ พืชผลท้องถิ่นยังถูกจัดหาผ่านสัญญาเกษตรเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนจากการขนส่งวัตถุดิบนําเข้า รวมทั้งขยายแหล่งวัตถุดิบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าและรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านอาหารและเกษตรดําเนินการโดยใช้เศษพืช เหง้าปุ๋ยเห็ดที่ใช้แล้ว กากอาหาร มูลไก่ และสารเพิ่มจุลินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร กระบวนการนี้จึงช่วยขยายอายุการใช้งานของทรัพยากรเหล่านี้

นอกจากนี้ พืชผลท้องถิ่นยังถูกซื้อมาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านวงจรหมุนเวียนน้ํามันที่กินได้ วงจรหมุนเวียนปศุสัตว์และสัตว์ปีก และวงจรหมุนเวียนปุ๋ยอินทรีย์ Fwusow Industry สามารถสร้างเทคโนโลยีหลักและความเชี่ยวชาญที่ทําให้การปฏิบัติเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นไปได้ นอกจากนี้ โมเดลการดําเนินงานนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) ได้แก่ SDG 2: ยุติความหิวโหย และ SDG 12: การบริโภคและการผลิตที่รับผิดชอบ

Fwusow Industry สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ํา 3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายสีเขียวจากสภาเกษตรกรรม และวัสดุอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง 11 รายการ ซึ่งล้วนแต่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

นอกจากนี้ บริษัทเก็บรวบรวมเหง้าปุ๋ยเห็ดที่ใช้แล้ว มูลไก่ กากอาหาร และดินเบาเฉลี่ย 7,000-8,000 ตันต่อปี เพื่อนําไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ในปี 2565 ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ขายได้ทั้งหมด 10,407.5 ตัน เพิ่มขึ้น 50.32% จากปี 2564

การจัดหาพืชธัญญาหารและผลิตผลสดท้องถิ่นยังได้ขยายตัวมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2565 ปริมาณพืชธัญญาหารท้องถิ่นที่ซื้อรวม 468,868,000 บาท และผลิตผลสดรวม 1,498,307,000 บาท

ในปี 2564 Fwusow Industry ร่วมมือกับแพลตฟอร์มการเลี้ยงลูกอนาคตของ Global Views Monthly เพื่อตีพิมพ์หนังสือภาพสําหรับเด็ก เรื่อ