Ace Global Business Acquisition Limited ประกาศการบริจาคเพิ่มเติมเข้าบัญชีทรัสต์เพื่อขยายระยะเวลาในการทําธุรกรรมทางธุรกิจให้สําเร็จ

นิวยอร์ก, 28 ก.ย. 2566 — Ace Global Business Acquisition Limited (NASDAQ: ACBA) (บริษัท) บริษัทซื้อกิจการพิเศษ ประกาศในวันนี้ว่า Ace Global Investment Limited ผู้สนับสนุนการเสนอขายหุ้นสาธารณะเริ่มแรกของบริษัท (Sponsor) ได้ฝากเงินเข้าบัญชีทรัสต์ของบริษัท (Trust Account) จํานวนรวม 98,858.95 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณ 0.05 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เพื่อขยายระยะเวลาที่บริษัทมีในการทําธุรกรรมรวมกิจการเพิ่มอีก 1 เดือน จากวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 บริษัทออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับ Sponsor มีมูลค่าต้นเท่ากับจํานวนเงินที่ฝากเข้าบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงินนี้ไม่มีดอกเบี้ยและสามารถแปลงเป็นหน่วยของบริษัท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1 หุ้น และใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น) ในราคา 10.00 เหรียญสหรัฐต่อหน่วย ณ การปิดธุรกรรมรวมกิจการของบริษัท วัตถุประสงค์ของการขยายระยะเวลาคือเพื่อให้เวลาบริษัทในการทําธุรกรรมรวมกิจการให้เสร็จสิ้น

เกี่ยวกับ Ace Global Business Acquisition Limited

Ace Global Business Acquisition Limited เป็นบริษัทเช็คเปล่าที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมรวมกิจการ แลกเปลี่ยนหุ้น ซื้อสินทรัพย์ ซื้อหุ้น ปรับโครงสร้างใหม่ จัดรูปแบบใหม่ หรือธุรกรรมรวมกิจการที่คล้ายกันกับกิจการอื่น ๆ หนึ่งกิจการหรือมากกว่า

คําชี้แจงที่มองไปข้างหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจรวมถึง “คําชี้แจงที่มองไปข้างหน้า” ภายใต้ความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน คําชี้แจงที่มองไปข้างหน้าเป็นคําชี้แจงที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต คําชี้แจงที่มองไปข้างหน้าเช่นนั้น รวมถึงความสําเร็จในการทําธุรกรรมรวมกิจการของบริษัท มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจทําให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากคําชี้แจงที่มองไปข้างหน้า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากที่คาดการณ์ไว้ในคําชี้แจงที่มองไปข้างหน้า เนื่องจากปัจจัยที่ระบุไว้ในเอกสารยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของบริษัท บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดแจ้งต่อการเปิดเผยต่อสาธารณะใด ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือแก้ไขคําชี้แจงที่มองไปข้างหน้าเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความคาดหวังของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์ที่คําชี้แจงดังกล่าวอิงอยู่