Alibaba International ประกาศจัดทําการทดลองโครงการชุดโซลูชัน AI ครบวงจร “Aidge” เพื่อระบบการค้าระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้งานภายในแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่มีนัยสําคัญในระดับการเปลี่ยนมือของผู้ค้าและระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค

สิงคโปร์, วันที่ 6 พ.ย. 2566 — Alibaba International Digital Commerce Group (“Alibaba International”) ประกาศวันนี้เกี่ยวกับการเปิดตัวระยะทดลองของ “Aidge” ชุดแอปพลิเคชันโปรแกรมมิ่งอินเตอร์เฟซ (APIs) ที่มีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นศูนย์กลางสําหรับการค้าระหว่างประเทศซึ่งมีศักยภาพที่จะทําให้ปฏิบัติการระดับโลกขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น Aidge ซึ่งชื่อย่อมาจาก “AI for Digital and Global Entrepreneurship” สร้างขึ้นบนแบบจําลองภาษาขนาดใหญ่และแบบจําลองการมองเห็นคอมพิวเตอร์ที่เป็นของ Alibaba International ซึ่งฝึกฝนด้วยข้อมูลลึกซึ้งเกี่ยวกับปฏิบัติการค้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก ทําให้ Aidge สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานขององค์กรและลดต้นทุนได้

ในระยะทดลอง Alibaba International มีแผนที่จะทดสอบมากกว่า 15 APIs กับพันธมิตรซอฟต์แวร์บริการ (SaaS) และผู้ให้บริการอิสระ (ISVs) ที่สนใจ โดย APIs เหล่านี้ครอบคลุมด้านต่างๆ ของการค้าระหว่างประเทศ เช่น ข้อมูลผู้บริโภค การทําให้เนื้อหาสามารถใช้งานได้หลายภาษา การตลาด การออกแบบ และการบริการลูกค้า

“ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ดําเนินธุรกิจค้าระหว่างประเทศยังคงเผชิญปัญหาต่างๆ เช่น อุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรม ต้นทุนการตลาดและการดึงดูดลูกค้าที่สูง และการขาดแคลนบุคลากร” กล่าวโดย Kaifu Zhang รองประธาน Alibaba International ผู้นํากิจกรรม AI ของบริษัท “ด้วยประสบการณ์หลายปีในการค้าระหว่างประเทศของเรา ชุด AI ของเราที่เรียกว่า ‘Aidge’ จึงอุทิศให้กับการทําให้ปฏิบัติการระดับโลกของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแก้ไขความต้องการในด้านเนื้อหาที่สามารถใช้งานได้หลายภาษา การบริการลูกค้า และการตลาด เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนมือและประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจ”

ในระยะทดลอง Aidge เชิญพันธมิตร SaaS และ ISVs ที่สนใจเข้ามาทดสอบและร่วมกําหนดกรอบการใช้งานของชุด APIs มากกว่า 15 ประเภท ซึ่งในปัจจุบันรองรับภาษา 18 ภาษา ด้วยความสามารถในการทําให้เนื้อหาสามารถใช้งานได้หลายภาษาและการตลาดที่แข็งแกร่ง Aidge ช่วยให้ธุรกิจสามารถเอาชนะอุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรมได้ รวมถึงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในด้านการออกแบบ การตลาด และการบริการลูกค้าที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต้องเผชิญ ข้อมูลจากการใช้งานภายใน Aidge ของ Alibaba International แสดงให้เห็นถึงความสามารถของชุด AI ในการปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนมือ ความพึงพอใจของผู้บริโภค และประสิทธิภาพเวลาในการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กได้อย่างมีนัยสําคัญ

APIs ที่ Aidge เสนอปัจจุบันครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้:

  • ข้อมูลผู้บริโภค: การวิเคราะห์ข้อคิดเห็นจากลูกค้าและการสกัดจุดแข็งของสินค้า ฯลฯ
  • การทําให้เนื้อหาสามารถใช้งานได้หลายภาษา: การทําให้เนื้อหาสินค้าสามารถใช้งานได้หลายภาษาทั้งข้อความและภาพ
  • การบริการลูกค้า: การสนทนาออนไลน์พหุภาษา บอทสนทนาช่วยซื้อสินค้า และบอทสนทนาบริการลูกค้า ฯลฯ
  • การออกแบบ: แบบแผนการออกแบบหลากหลายเพื่อสร้างสื่อการตลาดหรือจัดแสดงสินค้