Autohome Inc. ประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินที่ไม่ได้ตรวจสอบสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2023

ปักกิ่ง, วันที่ 2 พฤศจิกายน 2523 — Autohome Inc. (NYSE: ATHM; HKEX: 2518) (“Autohome” หรือ “บริษัท”) จุดหมายปลายทางออนไลน์ที่นิยมสําหรับผู้บริโภครถยนต์ในประเทศจีน ได้ประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสําหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2523

สรุปผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2523[1]

  • รายได้สุทธิ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2523 เท่ากับ ฿ไทย 1,906.0 ล้าน (US$261.2 ล้าน) เมื่อเทียบกับ ฿ไทย 1,843.3 ล้าน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2522.
  • กําไรสุทธิที่เป็นของ Autohome ในไตรมาสที่ 3 ปี 2523 เท่ากับ ฿ไทย 578.3 ล้าน (US$79.3 ล้าน) เมื่อเทียบกับ ฿ไทย 507.8 ล้าน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2522 และ กําไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2523 เท่ากับ ฿ไทย 564.0 ล้าน (US$77.3 ล้าน) เมื่อเทียบกับ ฿ไทย 495.4 ล้าน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2522.
  • กําไรสุทธิปรับปรุง (Non-GAAP)[2] ในไตรมาสที่ 3 ปี 2523 เท่ากับ ฿ไทย 603.8 ล้าน (US$82.8 ล้าน) เมื่อเทียบกับ ฿ไทย 590.0 ล้าน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2522.
  • ซื้อคืนหุ้น: ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2523 บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นสามัญอเมริกันจํานวน 6,248,945 หุ้น เป็นมูลค่ารวมประมาณ US$187.1 ล้าน.

นาย Quan Long ประธานคณะกรรมการบริหารและซีอีโอของ Autohome กล่าวว่า “ในไตรมาสที่ 3 ปี 2523 ธุรกิจตลาดออนไลน์และอื่นๆ ยังคงสนับสนุนการเติบโตของรายได้รวมทั้งหมด เนื่องจากเราปรับโครงสร้างรายได้ให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นไตรมาสที่ 5 ติดต่อกันที่รายได้และกําไรสุทธิเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ยังคงรักษาอัตรากําไรสุทธิที่สูงไว้ได้…”

นาย Craig Yan Zeng ซีเอฟโอของ Autohome เพิ่มเติมว่า “รายได้สุทธิในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ ฿ไทย 1.91 พันล้าน โดยเฉพาะรายได้จากธุรกิจตลาดออนไลน์และอื่นๆ เติบโตอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 25.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 31.4 ของรายได้รวม…”

ผลการดําเนินงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในไตรมาสที่ 3 ปี 2523

รายได้สุทธิ

รายได้สุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2523 เท่ากับ ฿ไทย 1,906.0 ล้าน (US$261.2 ล้าน) เมื่อเทียบกับ ฿ไทย 1,843.3 ล้าน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2522.

  • รายได้จากบริการสื่อ อยู่ที่ ฿ไทย 476.9 ล้าน (US$65.4 ล้าน) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2523 เมื่อเทียบกับ ฿ไทย 555.7 ล้าน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2522.
  • รายได้จากการสร้างนําหาผู้ซื้อ อยู่ที่ ฿ไทย 830.1 ล้าน (US$113.8 ล้าน) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2523 เมื่อเทียบกับ ฿ไทย 809.1 ล้าน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2522.
  • รายได้จากตลาดออนไลน์และอื่นๆ อยู่ที่ ฿ไทย 599.1 ล้าน (US$82.1 ล้าน) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2523 เมื่อเทียบกับ ฿ไทย 478.5 ล้าน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2522 เนื่องจากมีสัดส่วนการรับรู้รายได้จากผลิตภัณฑ์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น