Datasea ประกาศการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญแบบรับประกันจํานวน 2.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กรุงเทพฯ, 12 ก.ย. 2566 — Datasea Inc. (NASDAQ: DTSS) (“Datasea” หรือ “บริษัท”) บริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลที่จดทะเบียนในรัฐเนวาดาซึ่งดําเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการรวมและนวัตกรรมทางธุรกิจสําหรับเทคโนโลยีเสียงอัจฉริยะและเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G ในประเทศจีน ได้ประกาศการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญแบบรับประกันจํานวน 5,000,000 หุ้นในราคาเสนอขายต่อสาธารณะหุ้นละ 0.40 เหรียญสหรัฐ มูลค่ารวมประมาณ 2.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนหักส่วนลดการรับประกันการจําหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สิทธิ์ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกสูงสุด 750,000 หุ้น ตามราคาเสนอขายต่อสาธารณะหักด้วยส่วนลดการรับประกันการจําหน่าย เพื่อรองรับการเกินจอง หากมี คาดว่าการเสนอขายจะแล้วเสร็จในวันที่ 13 กันยายน 2566 โดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ

EF Hutton ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Benchmark Investments, LLC ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวสําหรับการเสนอขายครั้งนี้

Datasea ตั้งใจที่จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายสําหรับการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาตลาด และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป

หุ้นสามัญถูกเสนอขายโดยบริษัทตามใบจองซื้อหุ้นสามัญ “shelf” (แบบ S-3) (เลขที่ใบจอง 333-272889) ซึ่งยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) และ SEC ได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 และเอกสารการเสนอขายที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขายดังกล่าวจะกระทําเพียงโดยผ่านเอกสารเสริมการเสนอขายและเอกสารการเสนอขายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เอกสารเสริมการเสนอขายที่อธิบายข้อกําหนดและเงื่อนไขของการเสนอขายต่อสาธารณะจะยื่นต่อ SEC และจะเป็นส่วนหนึ่งของใบจองซื้อหุ้นที่มีผลบังคับใช้ เอกสารเสริมการเสนอขายและเอกสารการเสนอขายที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสนอขายนี้ได้ยื่นต่อ SEC แล้ว

สําเนาของเอกสารเสริมการเสนอขายและเอกสารการเสนอขายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายนี้ สามารถขอได้เมื่อมีการเผยแพร่แล้วที่เว็บไซต์ของ SEC ที่ http://www.sec.gov หรือโดยติดต่อ EF Hutton ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Benchmark Investments, LLC ที่ฝ่ายจัดจําหน่าย ที่อยู่ 590 Madison Avenue, ชั้นที่ 39, นครนิวยอร์ก, NY 10022, ทางอีเมลที่ syndicate@efhuttongroup.com หรือโทรศัพท์หมายเลข (212) 404-7002

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้น และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจใดๆ ที่การเสนอขาย ชักชวน หรือขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือรับรองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจนั้นๆ

เกี่ยวกับ Datasea Inc.

Datasea Inc. จดทะเบียนในรัฐเนวาดาในปี 2557 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในเดือนธันวาคม 2561 ภายใต้สัญลักษณ์ DTSS Datasea เป็นผู้นําด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันสําหรับลูกค้าองค์กรและร้านค้าปลีกในอุตสาหกรรมที่กําลังรวมตัว