Datasea ประกาศเสนอขายหุ้นสาธารณะภายใต้การรับประกัน

กรุงเทพฯ, 12 ก.ย. 2023 – Datasea Inc. (NASDAQ: DTSS) (“Datasea” หรือ “บริษัท”) บริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลที่จดทะเบียนในรัฐเนวาดา ดําเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมทางธุรกิจที่มีการผสานรวมกันสําหรับเทคโนโลยีเสียงอัจฉริยะและเทคโนโลยีการส่งข้อความ 5G ในประเทศจีน ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เริ่มการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแบบรับประกันการจําหน่าย

EF Hutton ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Benchmark Investments, LLC ได้ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักสําหรับการเสนอขายครั้งนี้

Datasea ตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายสําหรับการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาตลาด และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป

หุ้นสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญกําลังเสนอขายโดยบริษัทตามแบบคําขอจดทะเบียน “แบบ S-3” (เลขที่ 333-272889) ซึ่งยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) และ SEC ได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 และเอกสารประกอบการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขายดังกล่าวจะกระทําเพียงโดยผ่านเอกสารเสริมรายละเอียดการเสนอขายและเอกสารประกอบการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เอกสารเสริมรายละเอียดการเสนอขายที่อธิบายข้อกําหนดและเงื่อนไขของการเสนอขายต่อประชาชนจะยื่นต่อ SEC และจะเป็นส่วนหนึ่งของแบบคําขอจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้

สําเนาของเอกสารเสริมรายละเอียดการเสนอขายและเอกสารประกอบการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายนี้ สามารถขอได้เมื่อมีการเผยแพร่ ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov หรือโดยติดต่อ EF Hutton ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Benchmark Investments, LLC ที่ฝ่ายจัดจําหน่าย ที่อยู่ 590 Madison Avenue, 39th Floor, นิวยอร์ก, NY 10022 ทางอีเมลที่ syndicate@efhuttongroup.com หรือโทรศัพท์หมายเลข (212) 404-7002

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้น และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจใดๆ ที่การเสนอขาย ชักชวน หรือขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือรับรองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจนั้นๆ

เกี่ยวกับ Datasea Inc.

Datasea Inc. จดทะเบียนในรัฐเนวาดาในปี 2557 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแดก ในเดือนธันวาคม 2561 ภายใต้สัญลักษณ์ DTSS Datasea เป็นผู้นําด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันสําหรับลูกค้าธุรกิจและค้าปลีกในอุตสาหกรรมที่มีการผสานรวมและนวัตกรรม โดยเฉพาะธุรกิจเทคโนโลยีเสียงอัจฉริยะและการส่งข้อความ 5G โดยเน้นเทคโนโลยีเสียงอัลตราโซนิก เสียงอินฟราโซนิก และเสียงทิศทาง Datasea ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในด้านเสียงอัจฉริยะ โดยเฉพาะการใช้พลังงานของการฆ่าเชื้อด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกเพื่อต่อสู้กับไวรัสและป้องกันการติดเชื้อในมนุษย์ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นนวัตกรรมด้านเสียงทิศทางและความงามทางการแพทย์ด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิก ด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลาย Datasea มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้โซลูชั