EZGO ประกาศการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญจดทะเบียนโดยตรง 9.6 ล้านดอลลาร์

ฉางโจว, ประเทศจีน, 12 ก.ย. 2566 — EZGO Technologies Ltd. (Nasdaq: EZGO) (“EZGO” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการด้านการขนส่งระยะสั้นชั้นนําใน ประเทศจีน ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ทําข้อตกลงกับนักลงทุนสถาบันบางรายเพื่อซื้อและขายหุ้นสามัญ 8,498,125 หุ้น พร้อมกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เกี่ยวข้อง (ตามที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง) ในราคารวมต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิที่เกี่ยวข้อง 1.13 เหรียญสหรัฐ โดยหุ้นสามัญ 1 หุ้นจะขายพร้อมกับใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 1.13 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น และใบสําคัญแสดงสิทธิแลกเปลี่ยน 4 ใบสําคัญ สําหรับซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 1.13 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิแลกเปลี่ยนแต่ละประเภทจะมีอายุ 3 ปี

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสดรวมประมาณ 9.6 ล้าน เหรียญสหรัฐ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญรวม 8,498,125 หุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญสูงสุด 8,498,125 หุ้น และใบสําคัญแสดงสิทธิแลกเปลี่ยนเพื่อซื้อหุ้นสามัญสูงสุด 33,992,500 หุ้น คาดว่าการทําธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กันยายน 2566 โดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดการทําธุรกรรมตามปกติ

Aegis Capital Corp. ทําหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียว

การเสนอขายตรงที่จดทะเบียนนี้ ดําเนินการภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลการขาย F-3 (เลขที่ 333-263315) ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) และ SEC ได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เอกสารเสนอขายฉบับสุดท้ายและหนังสือชี้ชวนที่อธิบายข้อกําหนดและเงื่อนไขของการเสนอขายที่เสนอ จะยื่นต่อ SEC และจะมีให้บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ http://www.sec.gov สําเนาฉบับสุดท้ายของเอกสารเสนอขายและหนังสือชี้ชวนที่จะมีให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีขึ้นสามารถติดต่อขอรับได้จาก Aegis Capital Corp. ที่ฝ่าย Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, ชั้น 27, นิวยอร์ก, นิวยอร์ก 10105 ทางอีเมล syndicate@aegiscap.com หรือโทรศัพท์ (212) 813-1010

ก่อนลงทุนในการเสนอขายนี้ ผู้ที่สนใจควรอ่านเอกสารเสนอขายฉบับสุดท้ายและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาทั้งหมด รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นต่อ SEC ซึ่งรวมอยู่ในเอกสารเสนอขายฉบับสุดท้ายและหนังสือชี้ชวนที่แนบมา เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ รวมถึงไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือรับรองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจนั้นๆ

เกี่ยวกับ EZGO Technologies Ltd.

EZGO ใช้แพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และแบรนด์จักรยานยนต์ไฟฟ้าสามตราสินค้า ได้แก่ “EZGO” และ “Cenbird” EZGO สร้างโมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นการผลิตและจําหน่ายยานพาหนะไฟ