EZGO ประกาศยุติการเสนอขายตรงจดทะเบียนที่เคยเสนอไว้ก่อนหน้านี้

ฉางโจว, ประเทศจีน, 12 ก.ย. 2566 — EZGO Technologies Ltd. (Nasdaq: EZGO) (“EZGO” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการโซลูชันการขนส่งระยะสั้นชั้นนําในประเทศจีน ได้ประกาศในวันนี้ว่า การเสนอขายโดยตรงที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อออกหุ้นสามัญ 8,849,558 หุ้น และใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 8,849,558 หุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันบางรายนั้น ถูกยกเลิกไปแล้ว ยกเว้นการขายหุ้นสามัญก่อนการปิดธุรกรรม 351,433 หุ้น ซึ่งขายในราคาหุ้นละ 1.13 เหรียญสหรัฐ ให้กับนักลงทุนรายหนึ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ รวมถึงจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจใดๆ ที่การเสนอขาย ชักชวน หรือขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือรับรองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจนั้นๆ

เกี่ยวกับ EZGO Technologies Ltd.

EZGO ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และแบรนด์จักรยานไฟฟ้าสามตรา ได้แก่ “EZGO” และ “Cenbird” EZGO ได้สร้างโมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นการผลิตและจําหน่ายยานพาหนะไฟฟ้าสองล้อและสามล้อ แบตเตอรี่ลิเธียม พร้อมด้วยธุรกิจสถานีชาร์จจักรยานไฟฟ้า สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ EZGO ที่ www.ezgotech.com.cn นักลงทุนสามารถเยี่ยมชมส่วน “นักลงทุนสัมพันธ์” ของเว็บไซต์ EZGO ได้ที่ www.ezgotech.com.cn/Investor

คําเตือนทางกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนของปี 2538 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงข้อความเกี่ยวกับแผนการ เป้าหมาย กลยุทธ์ เหตุการณ์ในอนาคต หรือผลการดําเนินงาน และข้อสมมติฐานพื้นฐานหรือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ข้างต้น และความเสี่ยงอื่นๆ ที่ระบุไว้ในรายงานที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแบบรายงานประจําปี 20-F ล่าสุดของบริษัท และรายงานต่อเนื่องจากนั้น เมื่อบริษัทใช้คําว่า “อาจ” “จะ” “ควร” “คาดว่า” “คาดการณ์” “โครงการ” “ประมาณการ” หรือการแสดงออกที่คล้ายกันที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องในอดีต บริษัทกําลังทําการคาดการณ์ล่วงหน้า ดังนั้นนักลงทุนจึงควรระมัดระวังในการพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ปัจจัยเพิ่มเติมถูกอภิปรายในเอกสารยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ www.sec.gov บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบันเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ในเอกสารนี้