Fosun International ได้รับรางวัล “รางวัลรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่สุด” จากสมาคมการจัดการฮ่องกง

ฮ่องกง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2523 — ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2523 สมาคมการจัดการฮ่องกง (HKMA) ได้จัดพิธีมอบรางวัล “รางวัลรายงานประจําปียอดเยี่ยม 2023” ที่ฮ่องกง Fosun International ได้รับรางวัล “รางวัลรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่สุด” จาก HKMA เนื่องจากผลงานดีเด่นด้านกลยุทธ์ ESG การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกํากับดูแลกิจการ และการเปิดเผยข้อมูลจากองค์กรที่มีชื่อเสียง

HKMA เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจและการศึกษา และมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม รางวัลรายงานประจําปียอดเยี่ยมของ HKMA จัดตั้งขึ้นในปี 2516 เพื่อมอบรางวัลแก่บริษัทและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่จัดทํารายงานประจําปีที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างทันเวลา ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และนําเสนออย่างดี ปีนี้เป็นปีที่ 50 ของรางวัล

HKMA กล่าวว่าบริษัทเช่น Fosun International ที่ได้รับรางวัล “รางวัลรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่สุด” ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเป็นอย่างดี และอ้างอิงมาตรฐานการรายงานอื่นๆ เช่น มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนขององค์การรายงานทั่วโลก ข้อแนะนําของคณะทํางานเรื่องผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้ บริษัทจํานวนมากได้รับการตรวจสอบและรับรองจากภายนอก เพื่อเพิ่มความเชื่อถือในข้อมูลที่เปิดเผย

มีบริษัทที่ได้รับรางวัล “รางวัลรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่สุด” รวม 11 แห่ง ได้แก่ Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, Drainage Services Department, Link Real Estate Investment Trust, MTR Corporation, Swire Properties, CLP Holdings, Chow Tai Fook Jewellery, Tencent Holdings, China Mobile และ The Hongkong and Shanghai Hotels.

สร้างกลไกการบริหาร ESG อย่างครบวงจรเพื่อนํากลยุทธ์และการปฏิบัติงาน ESG ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

Fosun ได้ยึดถือเสมอว่า ผู้บริหารบริษัทควรให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลด้าน ESG และสร้างระบบความรับผิดชอบ Fosun ได้จัดตั้งคณะกรรมการ ESG ภายใต้คณะกรรมกรบริหารเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมกรบริหารในการนําทิศทางและกํากับดูแลการพัฒนา ESG ของกลุ่ม Fosun นอกจากนี้ Fosun ยังจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ESG และคณะทํางาน ESG เพื่อดําเนินกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน ESG และระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กําหนดเป็นมาตรฐานสากลและได้รับการรับรองจากภายนอกเพื่อเพิ่มความเชื่อถือของเจ้าของส่วนได้เสีย

กับความต้องการของเจ้าของส่วนได้เสียที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทอย่างโปร่งใสและเปรียบเทียบได้ Fosun ไม่เพียงแต่จัดทํารายงาน ESG ตามแนวทางการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง แต่ยังเตรียมรายงาน ESG ด้วยการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนขององค์การรายงานทั่วโลก และเปิดเผยความเสี่ยงทางการเงินเนื่องจากภูมิอากาศอย่างอาสาโดยอ้างอิงข้อแนะนําของคณะทํางาน TCFD เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบ