GreenTree Hospitality Group Ltd. รายงานผลการดําเนินงานครึ่งปีแรก 2023

 • รายได้รวมเพิ่มขึ้น 12.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 794.2 ล้านหยวน (109.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)[1]
 • รายได้จากการดําเนินงานอยู่ที่ 150.9 ล้านหยวน (20.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)[1] เมื่อเทียบกับ -474.3 ล้านหยวน ในครึ่งปีแรกของปี 2022
 • กําไรสุทธิอยู่ที่ 177.3 ล้านหยวน (24.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)[1] เมื่อเทียบกับ -384.5 ล้านหยวน ในครึ่งปีแรกของปี 2022
 • EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (non-GAAP)[2] เพิ่มขึ้น 137.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 226.9 ล้านหยวน (31.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)[1]
 • กําไรสุทธิหลัก (non-GAAP)[3] เพิ่มขึ้น 65.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 136.1 ล้านหยวน (18.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)[1]

เซี่ยงไฮ้, 19 ก.ย. 2023 – GreenTree Hospitality Group Ltd. (NYSE: GHG) (“GreenTree” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นกลุ่มบริหารโรงแรมและร้านอาหารชั้นนําในประเทศจีน ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสําหรับครึ่งปีแรกของปี 2023 เนื่องจาก Da Niang Dumplings และ Bellagio ซึ่งเป็นธุรกิจร้านอาหารชั้นนําสองแห่งในประเทศจีน อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ก่อตั้งบริษัท Alex S. Xu จนกระทั่งบริษัทเข้าซื้อกิจการ บริษัทจึงบันทึกการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยใช้วิธีรวมส่วนได้เสีย งบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจึงรวมผลประกอบการของแต่ละกิจการตั้งแต่วันที่เริ่มนําเสนอหรือนับตั้งแต่วันที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนั้นข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบในรายงานฉบับนี้จึงได้ปรับปรุงใหม่เพื่อสะท้อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ผลประกอบการด้านการดําเนินงานที่สําคัญในครึ่งปีแรกของปี 2023

โรงแรม

 • มีโรงแรมทั้งหมด 4,108 แห่ง มีห้องพักทั้งหมด 303,387 ห้อง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2023
 • บริษัทเปิดโรงแรมใหม่ 183 แห่งในช่วง 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2023 และมีแผนงานสร้างโรงแรมที่ได้ลงนามสัญญาหรืออยู่ระหว่างการพัฒนา จํานวน 969 แห่ง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2023
 • อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 167 หยวน ในไตรมาสแรกของปี 2023 เพิ่มขึ้น 9.1% จาก 153 หยวน ในไตรมาสแรกของปี 2022 และ 181 หยวน ในไตรมาสที่สองของปี 2023 เพิ่มขึ้น 23.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน
 • อัตราการเข้าพักอยู่ที่ 71.7% ในไตรมาสแรกของปี 2023 สูงขึ้นจาก 60.0% ในไตรมาสแรกของปี 2022 และ 77.8% ในไตรมาสที่สองของปี 2023 เมื่อเทียบกับ 62.2% ในไตรมาสที่สองของปี 2022
 • รายได้ต่อห้องพักที่มีอยู่ หรือ RevPAR อยู่ที่ 120 หยวน ในไตรมาสแรกของปี 2023 เพิ่มขึ้น 30.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ 141 หยวน ในไตรมาสที่สองของปี 2023 เพิ่มขึ้น 54.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ร้านอาหาร

 • มีร้านอาหารทั้งหมด 218 แห่ง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2023
 • ยอดเช็คเฉลี่ย (AC) อยู่ที่ 55 หยวน ในไตรมาสแรกของปี 2023 เพิ่มขึ้น 19.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ 53 หยวน ในไตรมาสที่สองของปี 2023 เพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน
 • ยอดขายต่อวันเฉลี่ย (ADT) อยู่ที่ 110 ในไตรมาสแรกของปี 2023 ลดลงจาก 130 ในไตรมาสแรกของปี 2022 แล