LEVELUP Climate Tech ร่วมมือกับศาสตราจารย์ Sumit Agarwal จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เพื่อพัฒนา SaaS เพื่อจําลองและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

สิงคโปร์, วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 — LEVELUP Climate Tech Pte. Ltd. (“LEVELUP”) มีความยินดีประกาศความร่วมมือกับ ศาสตราจารย์ Sumit Agarwal จาก National University of Singapore (“NUS”) ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการพัฒนาความสามารถของ LEVELUP Impact; แพลตฟอร์ม SaaS ซึ่งสามารถแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (“GHG”) ในภาคอาหาร.

ศาสตราจารย์ Agarwal ผู้ดํารงตําแหน่ง Low Tuck Kwong Distinguished Professor of Finance, Economics, and Real Estate, และผู้จัดการฝ่ายบริหารของ Sustainable and Green Finance Institute ที่ NUS นําความเชี่ยวชาญมาสู่ความร่วมมือครั้งนี้ งานวิจัยของท่านครอบคลุมหลากหลายด้าน เช่น ความยั่งยืนของครัวเรือน สถาบันการเงิน การเงินครัวเรือน การเงินพฤติกรรม และตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้ส่งเสริมแนวคิดการประเมินคาร์บอนสําหรับประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม.

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับศาสตราจารย์ Sumit Agarwal ซึ่งความเข้าใจอันลึกซึ้งของท่านนั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อเรา” Shigeo Taniuchi กล่าว “ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาความสามารถของ LEVELUP Impact ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

“ความยั่งยืนเป็นแนวคิดกว้างที่ต้องเข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา โดยเฉพาะในห่วงโซ่อุปทานอาหาร การทํางานร่วมกับ LEVELUP จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยตรง” ศ. ดร. Agarwal เพิ่มเติม “ฉันตื่นเต้นที่จะทํางานร่วมกับ LEVELUP เพื่อนําทิศทางในการสร้างเครื่องมือที่จําเป็น และฉันเชื่อว่าเครื่องมือเหล่านี้จะทําให้ง่ายต่อบริษัทในการนําความยั่งยืนมาบูรณาการในการตัดสินใจของพวกเขา เพื่อการกระทําที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”

ความร่วมมือระหว่าง LEVELUP และศาสตราจารย์ Sumit Agarwal มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญในยุคสมัย โดยนําความเชี่ยวชาญและทรัพยากรร่วมกันเพื่อเร่งความก้าวหน้าสู่พันธกิจ “อาหารยั่งยืนสําหรับรุ่นหน้า”.

เกี่ยวกับ LEVELUP Climate Tech Pte. Ltd. 

LEVELUP มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ สิงคโปร์, มี พันธกิจ “อาหารยั่งยืนสําหรับรุ่นหน้า” เพื่อให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ LEVELUP ได้พัฒนา LEVELUP Impact; แพลตฟอร์ม SaaS ซึ่งสามารถแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอาหาร ร่วมมือกับศาสตราจารย์และมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจและเข้าสู่ตลาดโลก

[ติดต่อสื่อ]
ชื่อ: Mizuho Taniguchi
อีเมล: pr@levelupclimate.com
เว็บไซต์: levelupclimate.com