LXA ระดมทุน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรอบการลงทุนระยะเริ่มต้นนําโดย NEA

บริษัทที่เคยเป็นพาร์ทเนอร์ของ Blackstone ในเอเชีย และผู้บริหารระดับสูงของ Better เปิดตัวธุรกิจจัดการสินทรัพย์และเทคโนโลยีด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในเอเชีย

สิงคโปร์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 — LXA เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เน้นการพัฒนาระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยในเอเชีย ได้ประกาศสิ้นสุดการเรียกทุนรอบก่อตั้งจํานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้การนําของ New Enterprise Associates, Inc. (NEA) ร่วมกับ Openspace Ventures และ EDBI ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจับคู่ระหว่างแหล่งทุนสถาบันกับผู้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีตลอดทั้งวงจรการให้สินเชื่อ การประมวลผลของผู้กู้ และการบริการสินเชื่อ

LXA ก่อตั้งขึ้นในต้นปี 2566 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์จากธุรกิจการจัดการสินทรัพย์ ประกันภัย และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขช่องว่างระหว่างสินทรัพย์สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับแหล่งทุนสถาบันในเอเชีย โดยเริ่มจากประเทศสิงคโปร์ ผสานวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดจากตลาดเหนืออเมริกาและยุโรปกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เน้นการตัดสินใจให้สินเชื่อดิจิทัลและการจัดการกระบวนการอัตโนมัติ เพื่อให้บริการที่แตกต่างสําหรับตลาดประกันภัยและผู้กู้สินเชื่อในเอเชีย

LXA ก่อตั้งโดย Kishore Moorjani ซึ่งดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Shawn Low ซึ่งดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทีมงานของ LXA มีประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย นาย Moorjani มีประสบการณ์กว่า 25 ปีในการลงทุนในภูมิภาคนี้ โดยสุดท้ายเป็นผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าฝ่ายโอกาสทางกลยุทธ์ในเอเชียของ Blackstone ส่วนนาย Low เคยดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Better ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจแพลตฟอร์มสินเชื่อจากยังไม่มีรายได้เป็นรายได้กว่า 800 ล้านเหรียญสหรัฐ และกําไร 150 ล้านเหรียญสหรัฐ

“เราก่อตั้ง LXA เพื่อสร้างช่องทางสําหรับแหล่งทุนใหญ่ของกองทุนบําเหน็จบํานาญ กองทุนรัฐวิสาหกิจ และกองทุนสวัสดิการเข้าถึงสินทรัพย์ชนิดสกุลเงินท้องถิ่นอย่างสินเชื่อที่อยู่อาศัย” กล่าวนาย Kishore Moorjani ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LXA “แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของเราออกแบบมาเพื่อสร้างมูลค่าให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบสินเชื่อ ด้วยทีมงานระดับโลก การสนับสนุนจากพันธมิตรทางการลงทุน และฐานการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี เรามีความตื่นเต้นที่จะนํานวัตกรรมนี้มาสู่เอเชีย ไม่เพียงแต่เป็นธุรกิจที่ดีและเป็นมิตรกับลูกค้า แต่ยังมีศักยภาพส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองในเอเชีย”

Andrew Schoen หุ้นส่วนของ NEA กล่าวว่า “เราเชื่อว่าวิสัยทัศน์ของ Kishore และ Shawn รวมถึงการนําของพวกเขา และความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมสู่แพลตฟอร์มสินเชื่อที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่นั้น เป็นเกมเชนเจอร์ ด้วยฐานะเป็นผู้จัดก