MINISO ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กวางโจว, ประเทศจีน, 15 ก.ย. 2566 — MINISO Group Holding Limited (NYSE: MNSO; HKEX: 9896) (“MINISO”, “MINISO Group” หรือ “บริษัท”), ผู้ค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีคุณค่าระดับโลก ที่นําเสนอสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยหลากหลายประเภทที่มีการออกแบบ IP ได้ประกาศในวันนี้ว่า ตามการหมดอายุของโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทนํามาใช้ในเดือนกันยายน 2565 คณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) ได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 (“โครงการซื้อหุ้นคืนปี 2566”) ซึ่งภายใต้โครงการนี้ บริษัทอาจซื้อหุ้นสามัญที่หมุนเวียนอยู่และ/หรือใบสําคัญแสดงสิทธิอเมริกันที่แทนหุ้นสามัญของบริษัท (เรียกรวมว่า “หุ้น”) มูลค่าสูงสุด 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่โครงการซื้อหุ้นคืนปี 2566 ได้รับการอนุมัติ บริษัทคาดว่าจะจัดหาเงินทุนสําหรับการซื้อหุ้นคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนปี 2566 จากเงินสดส่วนเกินในงบดุลของบริษัท

คณะกรรมการเชื่อว่าการซื้อหุ้นคืนในสภาวะปัจจุบันจะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในมุมมองและแนวโน้มทางธุรกิจในอนาคต และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (“ผู้ถือหุ้น”) ในที่สุด

การซื้อหุ้นคืนที่เสนอของบริษัทภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนปี 2566 อาจดําเนินการตามราคาตลาดที่มีอยู่ในขณะนั้น การทําธุรกรรมที่ตกลงกันเอง การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นกลุ่ม และ/หรือผ่านวิธีการอื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและตามกฎระเบียบและนโยบายการซื้อขายข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทจะดําเนินการซื้อหุ้นคืนโดยใช้อํานาจภายใต้มติซื้อหุ้นคืนที่ให้หรือจะให้แก่คณะกรรมการตามมติของผู้ถือหุ้นที่ผ่านในการประชุมสามัญประจําปีของบริษัทแต่ละปี เพื่อซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 10% ของจํานวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด (“มติซื้อหุ้นคืน”) ณ วันประชุมสามัญประจําปีดังกล่าว โดยแต่ละมติจะหมดอายุเมื่อถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ก่อน: (ก) สิ้นสุดการประชุมสามัญประจําปีครั้งถัดไปของบริษัท; (ข) หมดอายุของระยะเวลาที่กําหนดให้ต้องจัดการประชุมสามัญประจําปีครั้งถัดไปของบริษัทภายในระยะเวลานั้นตามข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทหรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับ; และ (ค) วันที่ยกเลิกหรือแก้ไขอํานาจตามมติพิเศษที่อนุมัติมติซื้อหุ้นคืนโดยมติพิเศษของผู้ถือหุ้น

สําหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 จนถึงวันจัดประชุมสามัญประจําปีครั้งต่อไปของบริษัทก่อนสิ้นปี 2566 บริษัทจะซื้อหุ้นคืนภายใต้อํานาจของมติซื้อหุ้นคืนที่ผู้ถือหุ้นให้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 และสําหรับช่วงเวลาต่อมาภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนปี 2566 บริษัทจะซื้อหุ้นคืนภายใต้มติซื้อหุ้นคืนที่ผู้ถือหุ้นจะให้ในการประชุมสามัญประจําปีครั้งต่อไป โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นและเงื่อนไขมติทั่วไปตามที่ระบุข้างต้น คณะกรรมการมีเจตนาที่จะดําเนินการโครงการซื้อหุ้นคืนปี 2566 ในช่วง 12 เด