NaaS ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการรวม “PV-การจัดเก็บพลังงาน-การชาร์จ-การสลับ”

กรุงเทพฯ, 28 ก.ย. 2566 — NaaS Technology Inc. (Nasdaq: NAAS) (“NaaS” หรือ “บริษัท”) บริษัทบริการชาร์จ EV รายแรกของสหรัฐที่จดทะเบียนใน จีน ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมาระยะที่ 1 ของโครงการก่อสร้างห่วงโซ่อุปทานสีเขียวและคาร์บอนต่ําอันจี โดยมีมูลค่า 67.18 ล้านหยวน เพื่อจัดหาโซลูชันการชาร์จ PV-กักเก็บพลังงาน-สวอปแบตเตอรี่อย่างครบวงจร รวมถึงการจัดหา จัดซื้อ ติดตั้ง และเชื่อมต่อระบบชาร์จ ระบบสวอปแบตเตอรี่ ระบบโซลาร์ และระบบกักเก็บพลังงาน ที่สถานีอันซาน

โครงการนี้มีการติดตั้งช่องชาร์จ 430 ช่อง 37 ชุดชาร์จแยก 480 กิโลวัตต์ และชาร์จเจอร์ DC คู่รวม 30 ชุด 360 กิโลวัตต์ สถานีสวอปแบตเตอรี่รถบรรทุกหนัก 2 แห่งจะติดตั้งชาร์จเจอร์ 458 ชุดที่ออกแบบมาเพื่อชาร์จรถบรรทุกหนัก 1,800 คันและรถ EV ขนาดเล็กในอําเภออันจี นอกจากนี้ โครงการยังมีตู้กักเก็บพลังงานรวม 36 ตู้ ความจุ 233 กิโลวัตต์ชั่วโมง มีความจุพลังงานรวม 8,388 กิโลวัตต์ชั่วโมง และระบบโซลาร์กระจายตัวมีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 4,205.4 กิโลวัตต์ เมื่อก่อสร้างเสร็จ คาดว่าสถานีอันซานจะผลิตไฟฟ้าได้ 4.328 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ประหยัดถ่านหินมาตรฐาน 1,358.9 ตัน และลดการปล่อยคาร์บอนประมาณ 3,580.5 ตันต่อปี

นอกเหนือจากการจัดหาโซลูชัน “PV-กักเก็บพลังงาน-ชาร์จ-สวอป” อย่างครบวงจรในช่วงการก่อสร้างแล้ว NaaS ยังพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการพลังงานแบบรวมศูนย์และระบบการจัดการการชาร์จเพื่อให้สถานีดําเนินการได้อย่างราบรื่น รวมถึงการให้บริการอื่นๆ เช่น การบริหารการก่อสร้าง การดําเนินงานอัจฉริยะ และการบํารุงรักษา

เกี่ยวกับ NaaS Technology Inc.

NaaS Technology Inc. เป็นบริษัทบริการชาร์จ EV รายแรกของสหรัฐที่จดทะเบียนใน จีน บริษัทเป็นบริษัทในเครือของ Newlinks Technology Limited กลุ่มดิจิทัลพลังงานชั้นนําใน จีน บริษัทให้บริการโซลูชันการชาร์จ EV ครบวงจรแก่สถานีชาร์จ ประกอบด้วยบริการชาร์จ EV ออนไลน์ ชาร์จ EV ออฟไลน์ และโซลูชันนวัตกรรมอื่นๆ สนับสนุนทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของสถานี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 NaaS ได้เชื่อมต่อชาร์จเจอร์มากกว่า 652,000 ชุด ครอบคลุมสถานีชาร์จ 62,000 แห่ง คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดชาร์จสาธารณะของ จีน ร้อยละ 41.5 และ 49.2 ตามลําดับ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 หุ้นเพิ่มทุนอเมริกันของบริษัทเริ่มซื้อขายบนนาสแดกภายใต้รหัสหุ้น NAAS

ข้อความปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ไปในอนาคต ข้อความเหล่านี้ทําขึ้นภายใต้บทบัญญัติ “ท่าเรือปลอดภัย” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1995 ท่านสามารถระบุข้อความคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้ได้จากศัพท์เช่น “จะ” “คาดหวัง” “เชื่อ” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “ประมาณ” และข้อความที่คล้ายกัน ข้อความคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ และพื้นฐานมาจากการคาดการณ์ ประมาณการ และโครงสร้างในปัจจุบันของบริษัทและอุตสาหกรรม ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อม