Pandar128 ของ Hesai เป็นไลดาร์เครื่องแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยไอเอสโอ/เอสเออี 21434

ปาโล อัลโต, แคลิฟอร์เนีย, ตุลาคม 31, 2523 — บริษัทเทคโนโลยี Hesai (Nasdaq: HSAI) ได้ประกาศว่า ลิดาร์ความละเอียดสูง Pandar128 ของบริษัทซึ่งออกแบบมาสําหรับแอปพลิเคชันรถยนต์อัตโนมัติระดับ L4 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงไซเบอร์ ISO/SAE 21434 จากสถาบันรับรองระดับโลก TÜV Rheinland ทําให้ลิดาร์รุ่นนี้เป็นลิดาร์แรกของโลกที่ได้รับการรับรองดังกล่าว

Pandar128 เป็นผลิตภัณฑ์ลิดาร์แรกที่ผ่านการรับรอง ASPICE CL2, ISO 26262 ASIL B และ ISO/SAE 21434 พร้อมกัน ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ลิดาร์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสําหรับยานพาหนะอัตโนมัติ

ระบบของยานพาหนะกําลังมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลอย่างฉลาดและสามารถเชื่อมต่อกันได้มากขึ้น ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยีระบบซอฟต์แวร์สําหรับยานพาหนะ ระบบขับขี่อัตโนมัติ และการใช้งานระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) ทําให้ยานพาหนะมีความสามารถในการควบคุมและตัดสินใจอย่างอัตโนมัติเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีมาตรฐานความมั่นคงไซเบอร์ที่สูงขึ้น

ISO/SAE 21434 เป็นมาตรฐานการบริหารความมั่นคงไซเบอร์สําหรับยานพาหนะที่ร่วมกันจัดทําโดย ISO และ SAE เป็นมาตรฐานระดับสากลฉบับแรกของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของยานพาหนะบนถนน ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการใน สิงหาคม 2564 และครอบคลุมวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการใช้งาน จนถึงการจําหน่าย มุ่งเน้นให้ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตอุปกรณ์สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงไซเบอร์ของยานพาหนะได้อย่างครอบคลุม ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ และลดผลกระทบต่อบุคคล ทรัพย์สิน และความเป็นส่วนตัว

ตั้งแต่มาตรฐาน ISO/SAE 21434 นี้ได้รับการกําหนดขึ้น Hesai ได้ประสบความสําเร็จในการผ่านการรับรอง และนํามาตรฐานการบริหารความมั่นคงไซเบอร์มาใช้ บริษัทให้ความสําคัญกับระบบความปลอดภัย โดยบูรณาการมาตรฐานความมั่นคงไซเบอร์เข้ากับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทใช้เทคโนโลยีหลักเช่น การเซ็นดิจิทัล การเข้ารหัส และการตรวจสอบตัวตน เพื่อรับประกันการเริ่มต้นงาน การอัพเกรด การดีบัก และการสื่อสารของผลิตภัณฑ์ลิดาร์อย่างปลอดภัย และป้องกันการรุกราน การแก้ไข และการปลอมแปลง Hesai ยังให้บริการความปลอดภัยตลอดเส้นทางการส่งข้อมูลจากลิดาร์ไปยังยานพาหนะอีกด้วย และบริษัทยังมีการอัพเกรดฐานข้อมูลความเสี่ยงด้านความมั่นคงอยู่เสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

Hesai มีโครงสร้างด้านความมั่นคงไซเบอร์ที่น่าจะเป็นผู้นําของอุตสาหกรรม เพิ่มเติมจากการรับรองมาตรฐานการบริหารความมั่นคงไซเบอร์สําหรับยานพาหนะ ISO/SAE 21434 บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารระบบความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 และระดับสูงสุด TISAX AL3 ของมาตรฐานความปลอดภัย TISAX ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานด้านความมั่นคงไซเบอร์ ความปลอดภัยสารสนเทศ และการปกป้องข้อมูลของ Hesai ที่เหนือกว่าอุตสาหกรรม

ณ ปัจจุบัน Hesai ได้รับการเลือกใช้