Patriot Battery Metals ประกาศแก้ไขเรื่องวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

/ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีไว้สําหรับการเผยแพร่สู่บริการข่าวสารของสหรัฐอเมริกา หรือเพื่อการเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา/

แวนคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย, 14 ก.ย. 2566 14 กันยายน 2566ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

Patriot Battery Metals Inc. (บริษัทหรือ “Patriot”) (TSXV: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FSE: R9GA) ประกาศในวันนี้ถึงการแก้ไขเรื่องที่จะลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญประจําปีและวิสามัญของผู้ถือหุ้นที่กําหนดให้จัดขึ้นในวันวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 (“การประชุม”)

ในหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 (“หนังสือเชิญประชุม”) ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นของ Patriot เกี่ยวกับการประชุม บริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนสิทธิประโยชน์ตอบแทนพนักงานทั้งหมดที่แก้ไขแล้วของบริษัท (แผน “Amended Omnibus Plan”) ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ตามการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและการหารือกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ บริษัทเชื่อว่าการลบข้อกําหนดที่เสนอในแผนที่ให้การตอบแทนบางส่วนแก่ “ผู้เข้าร่วมจํากัด” ภายใต้แผนจะถูกชําระด้วยหุ้นที่ซื้อจากตลาด ซึ่งเริ่มแรกนํามาใช้เพื่อรองรับข้อกําหนดของ ASX ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทก่อนการจดทะเบียนใน ASX ในปลายปี 2565 ด้วยการลบนี้ แผนที่ขออนุมัติการต่ออายุประจําปี ตามที่กฎของ TSX-V กําหนด จะคล้ายคลึงกับแผนที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมสามัญประจําปีของผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนที่มีลักษณะเป็นการบริหารจัดการเป็นส่วนใหญ่

ในการประชุม บริษัทตั้งใจที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรูปแบบของมติที่มีอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ที่แก้ไขดังนี้ (ภาษาที่ขีดเส้นใต้เป็นส่วนใหม่):

1.         แผนสิทธิประโยชน์ตอบแทนพนักงานทั้งหมดที่แก้ไขแล้ว (“Amended Omnibus Plan”) ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมในลักษณะที่อธิบายไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท ลงวันที่ 13 กันยายน 2566 Amended Omnibus Plan ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวที่ยื่นต่อ SEDAR+ เมื่อหรือประมาณวันที่ 13 กันยายน 2566 และการสํารองไว้เพื่อออกภายใต้แผนดังกล่าวสําหรับจํานวนหุ้นสามัญสูงสุดรวมของบริษัทเท่ากับร้อยละสิบ (10%) ของหุ้นที่ออกและชําระแล้วของบริษัทเป็นคราวๆ ได้รับการยืนยัน รับรอง และอนุมัติให้เป็นแผนสิทธิประโยชน์ตอบแทนพนักงานทั้งหมดของบริษัท และบริษัทมีความสามารถในการให้สิทธิเลือกซื้อหุ้นและผลตอบแทนอื่นๆ ภายใต้ Amended Omnibus Plan; […]

นอกจากการลบข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้เข้าร่วมจํากัด” ที่มีอยู่ในข้อ 9 ของแผนที่เสนอแก้ไขเดิม และการแก้ไขตามลําดับจากการลบข้อ 9 ดังกล่าวแล้ว การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดที่อธิบายไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่เกี่ยวข้องกับแผนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

เนื่องจากการลบข้อ 9 และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง Patriot จะไม่สามารถให้ราง