ProfoundBio ประกาศการนําเสนอทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาถึงที่ SITC 2023

ซีแอตเทิล, 28 ก.ย. 2566 — ProfoundBio บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพทางคลินิกระยะแรกเริ่มที่มุ่งเน้นการพัฒนายาคู่ควบตัวนําที่เป็นภูมิคุ้มกันรักษาโรคมะเร็งรูปแบบใหม่ ได้ประกาศการนําเสนอโปสเตอร์ทางวิทยาศาสตร์จํานวนสี่ชิ้นที่จะมีขึ้นในการประชุมประจําปีครั้งที่ 38 ของสมาคมบําบัดมะเร็งโดยภูมิคุ้มกัน (SITC 2023) เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม ADC และสินทรัพย์ทางคลินิกหลักของบริษัทอย่าง rinatabart sesutecan (Rina-S) และ PRO1160 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ San Diego Convention Center และเสมือนจริงระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดการนําเสนอ

บทคัดย่อหมายเลข 708: การศึกษาระยะที่ 1/2 ของ Rinatabart Sesutecan (PRO1184) ยาคู่ควบตัวนําที่มุ่งเป้าไปที่ตัวรับโฟเลตอัลฟารูปแบบใหม่ ในผู้ป่วยมะเร็งของแข็งระยะลุกลามท้องถิ่นและ/หรือแพร่กระจาย
วันเวลาและสถานที่: วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566, ฮอลล์แสดงสินค้า A และ B1, เวลา 9.00 น. ถึง 20.30 น. PDT

บทคัดย่อหมายเลข 718: การศึกษาระยะที่ 1/2 ของ PRO1160 ยาคู่ควบตัวนําที่มุ่งเป้าไปที่ CD70 ในผู้ป่วยมะเร็งของแข็งระยะลุกลามและโรคมะเร็งเม็ดเลือด
วันเวลาและสถานที่: วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566, ฮอลล์แสดงสินค้า A และ B1, เวลา 9.00 น. ถึง 20.30 น. PDT

บทคัดย่อหมายเลข 1406: ยาคู่ควบตัวนํา (ADC) ใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่ PTK7 ชื่อ PRO1107 แสดงประสิทธิภาพการต้านมะเร็งอย่างกว้างขวางพร้อมข้อมูลความปลอดภัยที่น่าสนใจในแบบจําลองก่อนคลินิก
วันเวลาและสถานที่
: วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566, ฮอลล์แสดงสินค้า A และ B1, เวลา 9.00 น. ถึง 20.30 น. PDT

บทคัดย่อหมายเลข 1407: ขยายดัชนีการรักษาของยาคู่ควบตัวนํา (ADCs) ที่มีพื้นฐานมาจาก MMAE ด้วยระบบลิงก์เกอร์ใหม่ (LD343)
วันเวลาและสถานที่: วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566, ฮอลล์แสดงสินค้า A และ B1, เวลา 9.00 น. ถึง 19.00 น. PDT

เกี่ยวกับ ProfoundBio

ProfoundBio เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพทางคลินิกระยะแรกเริ่มที่มุ่งเน้นการพัฒนายาบําบัดที่มีพื้นฐานจากภูมิคุ้มกันซึ่งมีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง บริษัทสร้างขึ้นบนเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นภายใน นวัตกรรม และเป็นสิทธิบัตรเอกชน บริษัทมีท่อยาที่ประกอบด้วยยาคู่ควบตัวนําที่เป็นภูมิคุ้มกันรักษาโรคมะเร็งหลายตัวที่มุ่งเป้าไปที่มะเร็งของแข็งและโรคมะเร็งเม็ดเลือด อยู่ในขั้นตอนการค้นพบ ก่อนคลินิก และทางคลินิก บริษัทมีโปรแกรมทางคลินิกระยะต้นที่สําคัญ ได้แก่ rinatabart sesutecan (PRO1184) ยาคู่ควบตัวนําที่มุ่งเป้าไปที่ตัวรับโฟเลตอัลฟา และ PRO1160 ยาคู่ควบตัวนําที่มุ่งเป้าไปที่ CD70 ProfoundBio มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ ซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา มีการดําเนินงาน R&D อยู่ที่ Suzhou และ เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.profoundbio.com