Seegene Earns Improved ESG Rating from the Korea Institute of Corporate Governance and Sustainability

บริษัทให้คะแนน B+ เนื่องจากความก้าวหน้าเกี่ยวกับประกาศการจัดการสิทธิมนุษยชน กล่องบรรจุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดตั้งคณะกรรมการ ESG ภายใน

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 10 พฤศจิกายน 2566 — Seegene Inc. (KQ096530), บริษัทผู้นําจากประเทศเกาหลีใต้ที่ให้บริการโซลูชันทั้งหมดสําหรับการวินิจฉัยโรคโดยการตรวจทางพีซีอาร์โมเลกุล ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนว่า บริษัทได้รับการประเมินระดับความยั่งยืนทั้งหมดในระดับ ‘B+’ จากสถาบันการกํากับดูแลกิจการและความยั่งยืนแห่งประเทศเกาหลี (KCGS) ในการประเมินปี 2566

KCGS ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานการประเมินความยั่งยืนหลักในประเทศเกาหลีใต้ จะประเมินระดับการจัดการที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศเกาหลีใต้ทุกปี บริษัทจะได้รับการประเมินตามระดับดังนี้ – S, A+, A, B+, B, C และ D

Seegene ได้รับการประเมินโดยรวมในระดับ ‘B+’ ซึ่งเป็นการพัฒนาขึ้นสองระดับเมื่อเทียบกับการประเมินในปี 2565 ที่ได้รับระดับ ‘C’ อย่างไรก็ตาม บริษัทปรับปรุงขึ้นหนึ่งระดับในด้านสิ่งแวดล้อม (จาก ‘B’ เป็น ‘B+’) รักษาระดับ ‘B+’ ในด้านสังคม และปรับปรุงขึ้นสามระดับในด้านการกํากับดูแลกิจการ (จาก ‘D’ เป็น ‘B+’) บริษัทอ้างถึงความก้าวหน้าของการบริหารจัดการความยั่งยืนที่วางรากฐานในการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ใช่ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปี 2565 Seegene ได้จัดตั้งคณะกรรมการ ESG ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และพัฒนาแนวทางกลยุทธ์หลักสี่ประการ ได้แก่ การสร้างระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างการดูแลผลิตภัณฑ์ การพัฒนามูลค่าของเจ้าของผลประโยชน์ และการจัดตั้งการกํากับดูแลกิจการที่ยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งทีม ESG เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละด้าน

นอกจากนี้ Seegene ยังได้เผยแพร่รายงานการบริหารจัดการความยั่งยืนตั้งแต่ปี 2565

“เราจะยังคงพัฒนาการบริหารจัดการด้าน ESG โดยตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น” กล่าวโดย David Lee รองประธานฝ่ายสัมพันธ์กับนักลงทุนของ Seegene