Synopsys มุ่งมั่นที่จะพัฒนากําลังคนออกแบบ IC ในเวียดนาม

บันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติเวียดนามและ Synopsys สนับสนุนการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะการออกแบบชิปใหม่

ซันนีเวล, แคลิฟอร์เนีย, 19 กันยายน 2566 — Synopsys, Inc. (Nasdaq: SNPS) ประกาศความร่วมมือกับศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติเวียดนาม (NIC) ภายใต้กระทรวงวางแผนและการลงทุน (MPI) เพื่อพัฒนาบุคลากรออกแบบชิปในเวียดนาม โดย Synopsys สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะการออกแบบชิปของ NIC

นายกรัฐมนตรีเวียดนาม พัม มิ่ญ ชิ่ญ พร้อมคณะผู้นําเวียดนาม เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ สํานักงานใหญ่ของ Synopsys ในซันนีเวล, แคลิฟอร์เนีย สําหรับข้อตกลงระหว่างศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติเวียดนามและ Synopsys เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะการออกแบบชิปใหม่

นายกรัฐมนตรีเวียดนาม พัม มิ่ญ ชิ่ญ พร้อมคณะผู้นําเวียดนาม เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ สํานักงานใหญ่ของ Synopsys ในซันนีเวล, แคลิฟอร์เนีย สําหรับข้อตกลงระหว่างศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติเวียดนามและ Synopsys เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะการออกแบบชิปใหม่

NIC กําลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานสําหรับศูนย์บ่มเพาะการออกแบบชิป ณ สวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮหว่าแล็ก ฮานอย เวียดนาม รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงของ Synopsys ในการสร้างโปรโตไทป์และการจําลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ SoC ร่วมออกแบบ ความร่วมมือมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังบุคลากรการออกแบบชิปขั้นสูงและอํานวยความสะดวกให้กับชุมชนสตาร์ทอัพการออกแบบชิปใน เวียดนาม ความร่วมมือนี้สนับสนุนกลยุทธ์ของรัฐบาลเวียดนามในการพัฒนาบุคลากรการออกแบบชิปและชุมชนสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้อง

Synopsys จะจัดหาใบอนุญาตการฝึกอบรม ซึ่งรวมถึงหลักสูตร ทรัพยากรการศึกษา และโปรแกรม “ฝึกฝนผู้ฝึก” ให้กับ NIC เพื่อช่วยตั้งศูนย์บ่มเพาะการออกแบบชิป NIC จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการสร้างโปรโตไทป์และการจําลองเพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ ซึ่งคาดว่าจะเปิดในอนาคตอันใกล้

“Synopsys เป็นผู้นําในซอฟต์แวร์ออกแบบชิปเซมิคอนดักเตอร์ IP และนวัตกรรมความปลอดภัยซอฟต์แวร์” กล่าวโดยนาย โหว่ ซวน โฮย รองผู้อํานวยการ NIC “เทคโนโลยีการออกแบบชั้นนําของบริษัทจะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์บ่มเพาะการออกแบบชิป NIC ใน เวียดนาม และทําให้นักออกแบบชิปรุ่นใหม่ของเราได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมล่าสุด อุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์ของ เวียดนาม โดยรวมจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือนี้