TDH Holdings, Inc. รายงานผลการดําเนินงานครึ่งปีแรกปี 2566

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 — TDH Holdings, Inc. (NASDAQ: PETZ) (“TDH” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินสําหรับครึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 วันนี้.

สรุปผลการดําเนินงานทางการเงินครึ่งปีแรก 2566 (ไม่ได้ตรวจสอบ):

สําหรับครึ่งปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น)

2566

2565

%เปลี่ยนแปลง

รายได้จากการดําเนินงานต่อเนื่อง

$

1.55

$

1.45

6.97

%

กําไรขั้นต้น

$

0.48

$

0.4

20.96

%

อัตรากําไรขั้นต้น

31.14

%

27.54

%

  3.60 pp

*

ขาดทุนจากการดําเนินงาน

$

(0.89)

$

(2.17)

58.86

%

อัตราขาดทุนจากการดําเนินงาน

-57.6

%

-149.76

%

  92.16 pp