TMEIC ได้รับรางวัล Frost & Sullivan’s 2023 Global Company of the Year Award สําหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กําลังด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมของบริษัท

TMEIC เป็นบริษัทริเริ่มที่มีความเป็นสากลอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งพัฒนาโซลูชันอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจหลากหลายประเภท รวมถึงพลังงานทดแทน น้ํามันและก๊าซ การทําเหมือง โลหะ

ซาน อันโตนิโอ, 29 ก.ย. 2566Frost & Sullivan ได้ทําการวิจัยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กําลัง และจากผลการวิจัย บริษัทฯ ยกย่อง TMEIC ด้วยรางวัลบริษัทของปีระดับโลก 2023 TMEIC (Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation) เป็นบริษัทชั้นนําที่พัฒนาและออกแบบระบบอัตโนมัติขั้นสูง เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องแปลงไฮโดรเจน เครื่องแปลงมอเตอร์ไดรฟ์ และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาดใหญ่ ในหมวดโซลูชันอุตสาหกรรมอื่นๆ

รางวัลบริษัทอิเล็กทรอนิกส์กําลังของปีระดับโลก 2023

รางวัลบริษัทอิเล็กทรอนิกส์กําลังของปีระดับโลก 2023

TMEIC ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม คุณภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์อุตสาหกรรมของลูกค้าได้อย่างมาก พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโซลูชันระบบนวัตกรรมของบริษัท บริษัทมุ่งเน้นการนําอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กําลังจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่แหล่งพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน เนื่องจากพลังงานทดแทนคาดว่าจะเป็นแหล่งพลังงานที่สัญญาณาหวังที่สุดในอนาคตอันใกล้

ดังนั้น TMEIC จึงยอมรับเต็มที่ในแนวโน้มคาร์บอนกลาง (CN) เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่ากิจกรรมการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) กําลังเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดที่สําคัญที่สุดสําหรับการบริหารจัดการธุรกิจ ดังนั้น TMEIC ตั้งใจที่จะสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมระดับโลกโดยการจัดหาโซลูชันล้ําสมัยให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานของโรงงานของพวกเขา

“ด้วยการให้ความสําคัญอย่างเข้มข้นและตระหนักรู้ในการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มหลัก ทําให้ TMEIC ประสบความสําเร็จอย่างสูงในการไล่ตามโอกาสทางการตลาดที่มีอยู่และสร้างช่องทางใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า จากการวิจัยของ Frost & Sullivan พบว่า TMEIC ใช้กระบวนการทํางานร่วมกันอย่างเป็นโครงสร้าง ครอบคลุม และแข็งแกร่งในการประเมินผลกระทบของแนวโน้มหลักและโอกาสที่พวกมันนําเสนอ คุณลักษณะสําคัญที่ขับเคลื่อนความเป็นเลิศของบริษัทในการนําแนวคิดสร้างสรรค์ผ่านแนวโน้มหลักไปปฏิบัติคือความใกล้ชิดกับลูกค้า ซึ่งเน้นย้ําจากความใกล้ชิดกับตลาด” กล่าวโดย Gautham Gnanajothi รองประธานฝ่ายวิจัยระดับโลกของ Frost & Sullivan

นอกจากนี้ กลยุทธ์ทางธุรกิจของ TMEIC มีรากฐานมาจากการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงในราคาที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อแยกตัวออกจากคู่แข่ง บริษัทได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองด้วยการนําที่มีพลังโดยใช้กลยุทธ์มุ่งเ