Xinhua Silk Road: โครงการปุ๋ยพอแทชของ Asia-potash International ถูกบรรจุในกรณีศึกษาแผนการคมนาคมเส้นทางสายไหม

กรุงเทพฯ, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 — โครงการโรงงานผลิตปุ๋ยพอแทชของ Asia-potash International Investment (กวางโจว) Co., Ltd. ใน ลาว ได้รับการบรรจุไว้ในหนังสือรวบรวมโครงการความร่วมมือของเส้นทางสายไหมที่บริษัทจีนดําเนินการ 36 โครงการ.

ภาพแสดงโรงงานผลิตปุ๋ยพอแทชของ Asia-potash International Investment (Guangzhou) Co.,Ltd. ในลาว.
ภาพแสดงโรงงานผลิตปุ๋ยพอแทชของ Asia-potash International Investment (Guangzhou) Co.,Ltd. ในลาว.

การรวบรวมดังกล่าวซึ่งจัดทําโดยการศึกษากรณีร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยของสํานักงานการตรวจสอบและบริหารทรัพย์สินรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ และบริการข้อมูลเศรษฐกิจจีน ได้นําเสนอในระหว่างการประชุมเชิงนโยบายของการประชุมระดับสูงว่าด้วยเส้นทางสายไหมครั้งที่สามในกรุงปักกิ่ง.

ตั้งอยู่ในจังหวัดคํามวน ภาคกลางของ ลาว โครงการผลิตปุ๋ยพอแทชมีข้อได้เปรียบทางด้านที่ตั้ง เนื่องจากติดกับทางหลวงหมายเลข 13 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสําคัญที่ตัดผ่าน ลาว และเชื่อมต่อกับ กัมพูชา และเวียดนาม ทางหลวงหมายเลข 13 ยังนําไปสู่ เวียงจันทน์ ทางทิศเหนือและเชื่อมต่อโครงการกับทางรถไฟจีน-ลาว.

Asia-potash International เริ่มโครงการขยายกําลังการผลิตปุ๋ยพอแทช 1 ล้านตัน ซึ่งเป็นโครงการแรกในประเทศ ลาว ในเดือนเมษายน 2563 และสามารถแล้วเสร็จภายใน 17 เดือน.

บริษัทถือสิทธิ์ในการทําเหมืองพอแทช 214.8 ตารางกิโลเมตร และสิทธิ์สํารวจพอแทช 48.5 ตารางกิโลเมตร ในจังหวัดคํามวน ซึ่งสามารถแปลงเป็นทรัพยากรโพแทสเซียมคลอไรด์สะอาด 1,000 ล้านตัน เป็นทรัพยากรพอแทชขนาดใหญ่ที่สุดใน เอเชีย เมื่อพิจารณาจากจํานวนทรัพยากรพอแทช.

บริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุกําลังการผลิต 5 ล้านตันภายในปี 2568 เพื่อกลายเป็นผู้ผลิตปุ๋ยพอแทชระดับโลก และจะขยายกําลังการผลิตเป็น 7-10 ล้านตันต่อปีในอนาคตตามความต้องการของตลาด.

บริษัทยังเริ่มโครงการอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คของ Asia-Potash International ในปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมปุ๋ยพอแทชและอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการอุตสาหกรรมใน ลาว.

อุตสาหกรรมปุ๋ยพอแทชคาดว่าจะดึงดูดโครงการเข้ามาเพิ่มเติม สร้างรายได้และงานทําให้ชุมชนท้องถิ่น ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นๆ จะสามารถนําทรัพยากรประกอบของเหมืองพอแทชในลาวไปใช้ประโยชน์ และช่วยพัฒนาโครงการเคมีอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการอุตสาหกรรมของประเทศ.

พร้อมกับการลงทุนและก่อสร้างโครงการ บริษัทยังดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง เช่น ดําเนินโครงการสงเคราะห์ความยากจน จัดตั้งกองทุนการศึกษา ช่วยเหลือการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเกษตรกรรมสมัยใหม่ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากรัฐบาลและประชาชน.

https://en.imsilkroad.com/p/337004.html