Yum China รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามปี 2566

รายได้รวมเพิ่มขึ้น 9% หรือ 15% เมื่อคิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนคงที่; ยอดขายระบบเพิ่มขึ้น 15% เมื่อคิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนคงที่; 
กําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 2% เป็น $323 ล้าน หรือ 9% เมื่อคิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ กําไรจากการดําเนินงานปรับปรุงเป็น $327 ล้าน ทะลุสถิติใหม่;
เปิดสาขาใหม่สะสมตลอดปีถึงปัจจุบัน 1,155 สาขา เป็นไปตามเป้าหมายการเปิดสาขาใหม่สุทธิตลอดปี

ชางไฮ, ประเทศจีน, วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 — Yum China Holdings, Inc. (บริษัทหรือ “Yum China”) (NYSE: YUMC และ HKEX: 9987) ประกาศผลการดําเนินงานที่ไม่ได้ตรวจสอบสําหรับไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566.

สรุปผลการดําเนินงานไตรมาสที่สาม

 • รายได้รวม เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 2.91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 2.68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 15% เมื่อคิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนคงที่).
 • ยอดขายระบบรวม เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน กับอัตราการเพิ่มขึ้น 15% ของ KFC และ 13% ของ Pizza Hut เมื่อคิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ การเติบโตส่วนใหญ่เกิดจากการเปิดสาขาใหม่ ยอดขายสาขาเดียวกัน และการเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่สาขาบางแห่งปิดชั่วคราวในปีก่อน.
 • ยอดขายสาขาเดียวกัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน กับอัตราการเพิ่มขึ้น 4% ของ KFC และ 2% ของ Pizza Hut เมื่อคิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนคงที่.
 • เปิดสาขาใหม่สุทธิ 500 สาขาระหว่างไตรมาส; จํานวนสาขารวมเท่ากับ 14,102 สาขา ณ วันที่ 30 กันยายน 2566.
 • กําไรจากการดําเนินงาน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น $323 ล้าน จาก $316 ล้าน (เพิ่มขึ้น 9% เมื่อคิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนคงที่) ซึ่งขับเคลื่อนหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้.
 • กําไรจากการดําเนินงานปรับปรุง เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น $327 ล้าน จาก $318 ล้าน (เพิ่มขึ้น 10% เมื่อคิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนคงที่).
 • อัตรากําไรของร้านอาหาร อยู่ที่ 17.0% เทียบกับ 18.8% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยหลักเนื่องจากการเปรียบเทียบกับมาตรการประหยัดและความช่วยเหลือชั่วคราวในปีก่อน.
 • อัตราภาษีที่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่ 27.5%.
 • กําไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 18% เป็น $244 ล้าน จาก $206 ล้าน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานและรายได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น.
 • กําไรสุทธิปรับปรุง เพิ่มขึ้น 19% เป็น $248 ล้าน จาก $208 ล้าน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (เพิ่มขึ้น 27% เมื่อคิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนคงที่) กําไรสุทธิปรับปรุงรวมความขาดทุนสุทธิ $3 ล้าน และ $12 ล้าน ในไตรมาสที่สามของ 2566 และ 2565 ตามลําดับ จากการประเมินมูลค่าตราสารทุนใน Meituan หากหักความขาดทุนดังกล่าวออก กําไรสุทธิปรับปรุงเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน (เพิ่มขึ้น 21% เมื่อคิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนคงที่).
 • กําไรต่อหุ้นปรับปรุง เพิ่มขึ้น 18% เป็น $0.58 จาก $0.49 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน.
 • กําไรต่อ